Sotsiaalvaldkonna järelevalve

24.01.17
Sotsiaalhoolekanne
 

Maavanema järelevalve maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeks rahaliste vahendite kasutamise üle
Rapla Maavalitsus teostab järelevalvet soovituslike materjalide alusel, mis on avaldatud Sotsiaalministeeriumi kodulehel aadressil: http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/sotsiaalteenuste-jarelevalve.html

 


Õiguslik alus
 

Sotsiaalhoolekande seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005

 

§ 157. Riikliku ja haldusjärelevalve teostamine

 3) maavanem – käesoleva seaduse §-des 20, 33, 108 ja 116 nimetatud teenuste osutajate üle.

 (2) Maavanem või tema volitatud isik teostab haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle. Seda kajastav ettekanne esitatakse Sotsiaalministeeriumile vähemalt üks kord aastas.

§ 158. Riikliku järelevalve erimeetmed

Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 32 ja 49–51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

§ 159. Sunniraha määr

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 640 eurot.

 

 

  • Dokumendid
2011.a järelevalve aruanne Vabariigi Valitsusele.pdf  
2012.a järelevalve aruanne Vabariigi Valitsusele.pdf  
Juuru Lastekulas järelevalve 18.11-22.11.2013.pdf  
Järelevalve Hageri hooldekodus 06.05.-10.05.2013.pdf  
Järelevalve Juuru Vallavalitsuses ja hooldekodus 03.09.-07.09.2012.pdf  
Järelevalve Järvakandi Vallavalitsuses ja hooldekodus 19.09-22.09.2011.pdf  
Järelevalve Kohila Vallavalitsuses 20.05.-24.05.2013.pdf  
Järelevalve Kuuda hooldekodus 23.04.-27.04.2012.pdf  
Järelevalve Märjamaa Vallavalitsuses 16.04.-20.04.2012.pdf  
Järelevalve Raikküla Vallavalitsuses 23.09.-25.09.2013.pdf.pdf  
Järelevalve Vigala Vallavalitsuses ja hooldekodus 16.-20.05.2011.pdf  
MTÜ Elupuu järelevalve 23.10.-25.10.2013.pdf                            
AS Käru Hooldusravi Keskuse järelevalve 12.-16.05.2014  
Järelevalve Kehtna Vallavalitsuses 31.03- 03.06.2014  

Järelevalve Kaiu Vallavalitsuses ja hooldekodus 15.09.-20.10.2014

Juuru Lasteküla järelevalve 17.11.-21.11.2014

Järelevalve Käru Vallavalitsuses 20.04 – 23.04.2015

Järelevalve Rapla Vallavalitsuses 26.-31.10.2015

Järelevalve Rapla Hooldekeskuses 25.-31.01.2016

Järelevalve Järvakandi Vallavalitsuses 23.-24.05.2016

Järelevalve Järvakandi Hooldekodus 25.-27.05.2016

Järelevalve Märjamaa Vallavalitsuses 13.-14.07.2016

Järelevalve Kuuda Hooldekodus 27.-29.07.2016

Järelevalve Vigala Hooldekodus 23.-27.09.2016

Järelevalve Vigala Vallavalitsuses 28.-29.09.2016

Järelevalve Juuru Vallavalitsuses 24.-25.11.2016

Järelevalve Juuru Hooldekodus 28.11.-30.11.2016

 

 

Riikliku järelevalve kava on kinnitatud Rapla maavanema 11. aprilli 2016.a korraldusega nr 1-1/16/229.

Riikliku järelevalve kava on muudetud Rapla maavanema 2. juuni 2016. aasta korraldusega nr 1-1/16/362.

Sotsiaalvaldkonna järelevalve kava 2017.aastaks

 

Sotsiaaltöö peaspetsialist  Lilia Raudheiding

 

484 1107

 

Lilia.Raudheiding@rapla.maavalitsus.ee Ruum 401

 

Toimetaja: LEA LEPPIK