Partnerid

11.02.15

1991. aastal asutasid Rapla maakonna omavalitsuste esindajad esimestena Eestis maakondliku omavalitsuste liidu. Liit loodi vajadusest koordineerida ja kooskõlastada omavalitsuste volikogude ning valitsuste tegevust nii omavahel kui ka suhetes keskvõimuga. Liidu kaudu on omavalitsustel võimalik rääkida kaasa kogu maakonna küsimustes.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu (ROL) põhieesmärk on elanikkonna huvidest lähtuva omavalitsusliku haldussüsteemi toime parandamine ning omavalitsuste koostöö arendamine ja ühistegevuse korraldamine. ROL üldistab ja esitab kohalike omavalitsuste ühishuvidest lähtuvaid seisukohti nii maavanemale kui ka keskvalitsusele. Omavalitsuste Liidu esindajad on nimetatud erinevate sihtasutuste, komisjonide, nõukogude ja hoolekogude koosseisu. ROL on ühiste tegevuste tulemusel asutanud SA Raplamaa omavalitsuste arengufondi, SA Rapla maakonnahaigla, SA Raplamaa Info- ja nõustamiskeskuse.

 

 

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu – partnerlusel põhinev organisatsioon, kuhu kuuluvad kohalikud omavalitsused, ettevõtjad ja mittetulundusühendused – on asutatud 9. mail 2006, viimaks ellu Euroopa Liidu maaelupoliitika LEADER  programmi põhimõtteid.  Tegevus­grupi asutajaks oli 66 jurii­dilist isikut: 9 Raplamaa omavalitsust (v.a Järvakandi, kes on liitunud MTÜ Roheline Jõemaa koostöökoguga), 32 ettevõtet ja 21 mitte­tulundusühingut.

Raplamaa Partnerlus­kogu juhib 9-liikmeline juhatus, mille valimisel on järgitud kolme sektori esindatuse põhimõtet, s.t. juhatus koosneb võrdselt ettevõtete, mittetulundus­ühenduste ja vallavalitsuste esindajatest.  Juhatuse esimeheks on valitud Kaiu valla ettevõtja Kalev Kiviste.

Raplamaa Partnerluskogu juhindub oma tegevuses piirkondlikust arengustrateegiast, mis on koostatud aastateks 2008-2013, lähtudes kohaliku tegevusgruppi territooriumil paiknevate kogukondade ehk sidusrühmade vajadustest. Strateegia prioriteetseteks valdkondadeks on ette­­võtlus, elukeskkond, kultuur ja pärimus, looduskeskkond ning LEADER tegevusrühma ja koostöövõrgustike arendamine riigisiseselt ja erinevate välisriikide  koostöökogude vahel.

Partnerluskogu igapäevast tegevust korraldab büroo, mis asub Rapla haldushoones (Tallinna mnt 14) toas 404. Organisatsiooni tegevuse ajakohane informatsioon on leitav kodulehel www.raplaleader.ee

 

 

RAEK missiooniks on toetada era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioonide ning üksikisikute arendustegevust osutades professionaalseid tugiteenuseid.

RAEK põhiteenused
ettevõtjatele:
· toetuste vahendamine
· äriplaanide, laenutaotluste, projektide koostamine
· äriinfo kogumine ja vahendamine
kodanikeühendustele:
· rahastamisvõimaluste kogumine ja vahendamine
· asutamisinfo ja nõustamine
regionaalne- ja kohalik arendustegevus:
· arendusprojektide nõustamine ja koordineerimine
· erinevate organisatsioonide kontaktivahendus
· teabe- ja koolituspäevade korraldamine.

 

 

Rapla Maakonna Spordiliit on avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud kehakultuuri - ja sporditegevuse arendamisele Rapla maakonnas. Liit on asutatud 29.novembril 1990.aastal
Spordiliit ühendab maakonnas mittetulundusühingutena tegutsevaid spordiklubisid ning seltse ja ühendusi. Liidu  põhieesmärgiks on spordialade harrastajate ja huviliste ühendamine, tingimuste loomine spordimeisterlikkuse tõstmiseks ja elanikkonna tervise tugevdamiseks ning spordiharrastajate järjepidevuse kindlustamiseks.
Toimetaja: KARIN SCHÜTZ