Raplamaa maakonnaplaneering

29.06.17

Koostatav Raplamaa maakonnaplaneering

 

Planeerimine kui protsess on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajalise ruumilise arengu kavandamine, mis arvestab tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.

Uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades algatas Vabariigi Valitsus 18. juuli 2013 korraldusega nr 337

Maakonnaplaneering koostatakse iga maakonna kohta eesmärgiga toetada kaalutletud planeeringulahendustega maakonna sellist jätkusuutlikku ruumilist arengut, kus rahvastiku arv kaheneb.

Planeeringu koostamisel lähtutakse Rapla maakonnaplaneeringu lähteseisukohtadest 

Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel ning selle peamiseks eesmärgiks on sisendi andmine kohaliku tasandi ruumilise arengu kavandamiseks, tuues tasakaalustatud arengu kontekstis välja ka olulised riikliku tasandi vajadused. Maakonnaplaneeringu ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule „Eesti 2030+" 

 

Planeeringu koostamisel arvestatakse siseministeeriumi poolt välja töötatud lähteseisukohti.

Maakonnaplaneeringu põhieesmärgiks on tasakaalustatud ruumilist arengut tagavate maa- ja veealade kasutustingimuste määratlemine.

Olulisemad teemad, mida planeeringus on käsitletud  - asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel.  Teemade kaupa on seatud tingimused maakonna ja erinevate piirkondade ruumiliseks planeerimiseks ja arendustegevuste kavandamiseks.

Maakonnaplaneeringu koostamist korraldab Rapla maavalitsus ja ka kehtestab Rapla maavanem (Tallinna mnt 14, 79513 Rapla).

Paralleelselt maakonnaplaneeringu koostamisega viiakse läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine, mille algatas Rapla maavanem 29.08.2013 korraldusega nr 1-1/415, KSH-d koostab Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ).

Maakonnaplaneeringu sisuline koostamine toimub Rapla Maavalitsuse, planeeringukonsultandi (OÜ Hendrikson & Ko-ga ) ja KSH koostaja, Raplamaa kohalike omavalitsuste, naabermaakondade, ministeeriumide ja riigiametite koostöös.

 

Järelevalvesse esitatav maakonnaplaneering

Maakonnaplaneeringu SELETUSKIRI

Kaart 1 - Asustuse suunamine

Kaart 2 – Loodusväärtused

Kaart 3 – Tehniline taristu

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

Lisa 1 - KSH  Keskkonnamõju strateegilise hindamise ARUANNE

KSH – programm

 

Lisa 4  -  2003 a. Rapla maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused / Roheline võrgustik ja Väärtuslikud maastikud

 

Lisa 5  -  2016 a. Rapla maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Põhimaantee nr 4 E67 Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica)trassi saukoha täpsustamine km 44,0-92,0" 

 

Lisa 6 – 2016 a. Rapla maakonnaplaneeringu „Kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide teemaplaneering"

 

 

Rail Baltic – Kiire ja keskkonnasäästlik rongiühendus Euroopaga - trassikoridori määramine

 

 

Lisa 7 - Raplamaa ruumilise arengu analüüs

 

Lisa 8 - Raplamaa maakonnaplaneeringu lähteseisukohad

 

Lisa 9 - Raplamaa maakonnaplaneeringu elluviimise tegevuskava

 

 

03.03.2017

Rapla maakonnaplaneeringu avalikustamine

 

Rapla maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamine 06.märtsist 2017 – 05. aprillini 2017

Avalik arutelu maakonnaplaneeringu üle toimub 12. aprillil kell 11.00 Maavalitsuse saalis.

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Rapla maavalitsuse fuajees (Tallinna mnt 14, Rapla).

 

Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 5. aprillini.2017) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta aadressile: Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt 14,  79513 Rapla või elektronpostiga aadressile: info@rapla.maavalitsus.ee

 

Avalikustamine toimub vastavalt Rapla maavanema 03.03.2017 korraldusele nr 1-1/17/77 , millega võeti vastu Raplamaa maakonnaplaneering ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)  aruandega.

 

Kogu Rapla maakonda haarav maakonnaplaneering on loogiliseks jätkuks 1998.a kehtestatud maakonnaplaneeringule ja selle teemaplaneeringutele. Planeeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu vajaduste väljendamine arvestades piirkondlikke eripärasid.

Planeeringu koostamisel on lähtutud üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+ ja Raplamaa arengustrateegiast 2027+. Arvestatud on riigi tasandi strateegiliste dokumentide ja riskianalüüside, kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega. 

Olulisemad teemad, mida planeeringus on käsitletud  - asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel.  Teemade kaupa on seatud tingimused maakonna ja erinevate piirkondade ruumiliseks planeerimiseks ja arendustegevuste kavandamiseks.

Planeeringust peab lähtuma kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel. 

Planeeringu koostamise käigus läbi viidud KSH aruandes käsitletakse planeerimisest tulenevaid erinevaid mõjusid. KSH aruande eesmärk on eelkõige  tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse planeeritaval territooriumil. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaal-majanduslikule keskkonnale ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks.

Piiriülest keskkonnamõju planeeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne.

 

 

 

KSH aruanne

 

kaart 1- Asustuse suunamine

kaart 2- Loodus-ja kultuuriväärtused

kaart 3- teostamisel

 

Kooskõlastustabel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.01.2017 

Rapla maakonnaplaneeringu eskiislahendus

 

Rapla maavalitsus avalikustab Rapla maakonnaplaneeringu eskiislahenduse 9.01.2017 – 23.01.2017.

Maakonnaplaneeringu eskiisi ja KSH vahearuande tutvustus ja avalik arutelu toimub Rapla Maavalitsuse suures saalis (Tallinna mnt 14, 79513 Rapla) 23. jaanuaril 2017 kell 11.00

Planeeringu materjalide väljapanekuga pabereil on võimalik tutvuda 23. jaanuarini 2017 – Maavalitsuse fuajees. 

Avalikustatav eskiislahendus (seletuskiri ja 3 kaarti) ja KSH vahearuanne on kogu Rapla maakonda haaravast maakonnaplaneeringust, mis on loogiliseks jätkuks 21.12.1999.a kehtestatud maakonnaplaneeringule. Planeeringu koostamisel on lähtutud üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+ ja Raplamaa arengustrateegiast 2030+. Arvestatud on teiste riigi tasandi strateegiliste dokumentide ja riskianalüüside ning kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega. 

Olulisemad teemad, mida planeeringus käsitletakse on asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel. 

Planeeringuga on seatud asustuse suunamise tingimused ja edasise planeerimise üldised põhimõtted. Planeering on aluseks üldplaneeringute ja muude arengudokumentide koostamisele.

Maakonnaplaneeringut koostatakse koostöös maakonna kohalike omavalitsustega, naabermaavalitsustega, ministeeriumide ja riigiametitega ning teiste asjaomaste asutustega ja  huvitatud osapooltega.

Rapla maakonnaplaneeringu 

 

eskiis- seletuskiri

eskiisi kaart 1- Ruumilised väärtused

eskiisi kaart 2- Loodusväärtused

eskiisi kaart 3- Tehniline taristu

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.07.2013

Rapla maakonnaplaneeringu algatamine

 

Kehtiva maakonnaplaneeringu (kehtestatud 22.09.1999)   täpsustamist ja täiendamist on korraldatud siiani kehtivate ja koostamisel olevate teemaplaneeringute kaudu:

„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" – aastast 2003 (väärtuslikke maastike ja rohelist võrgustikku käsitlev planeering),

"Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008-2015"

"Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0" - 2016,

„Raplamaa kergliiklusteed ja jalgrattamarsruudid" – 2016,

„Rail Baltic raudtee trassikoridori määramine" - pooleliolev

 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koostamise kõigis maakondades, sh Rapla maakonnas.

 

Rapla maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise KSH algatas Rapla maavanem oma korraldusega 29.082013 nr 1-1/415

Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduses nimetatud lähteseisukohtadest  (kättesaadav: https://www.siseministeerium.ee/public/LSK_MKP_koostamiseks_2013.pdf), vastavatest õigusaktidest, sh planeerimisseaduse § 7 lg-s 3 sätestatud maakonnaplaneeringu ülesannetest ning Siseministeeriumi koostatud asjakohastest juhenditest ja metoodikatest (kättesaadavad: https://www.siseministeerium.ee/planeeringud/), sh ka nendest, mis valmivad maakonnaplaneeringu koostamise käigus, samuti Rapla maakonna arengustrateegiast „Raplamaa aastani 2027", kehtestatud maakonnaplaneeringutest ja teemaplaneeringutest ning teistest samaaegselt koostatavatest maakonnaplaneeringutest, sh Rail Balticu planeeringust ja teemaplaneeringutest. Info kehtestatud ja koostamisel olevatest maakonnaplaneeringutest ja teemaplaneeringutest on kättesaadav Rapla Maavalitsuse veebilehel: http://rapla.maavalitsus.ee/arendamine-ja-planeerimine

 

Maakonnaplaneeringus käsitletakse kogu Rapla maakonda. Raplamaa jaoks on maakonnaplaneeringu koostamisel olulisemateks teemadeks asustuse paiknemine, sotsiaalne taristu, tehniline taristu, loodus- ja kultuuriväärtused. Planeeringu koostamisel arvestatakse tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi mõjusid. Vastavalt planeerimisseaduse lg-le 4 on kehtestatud maakonnaplaneering aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele.

 

 

 

Ruumilise arengu analüüs

Rapla maakonnaplaneeringu lähteseisukohad

Rapla maakonnaplaneeringu keskkonnamõju  strateegilise hindamise programm

Rapla maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi lisa 1

Rapla maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi lisa 2

Rapla maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi lisa 3

Rapla maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi lisa 4

 

Planeeringu lähteülesanne

 

Juhendmaterjalid ja lisad:

 

- Toimepiirkondade määramise juhend

- Teenuskeskuste määramise juhend

 

Hetkel kehtiv maakonnaplaneering

 

Kehtiva maakonnaplaneeringu seletuskiri

 

Planeerimisvaldkonna eest vastutavad maavalitsuses:

Ametinimetused ja ametijuhendid Nimi Telefon e-mail Ruum

Nõunik (planeeringud)

Piret Kivi

484 1104

5308 7100

5391 7244

Piret.Kivi@rapla.maavalitsus.ee

 407

Planeeringute spetsialist

Aire Müürsepp

484 1142

586 64476

Aire.Muursepp@rapla.maavalitsus.ee  

 407

 

Toimetaja: TIINA MARTIN