Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise projektide Raplamaa tegevuskava

20.04.16

Vastavalt määrusele "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord " on kehtestatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime  tugevdamine" tegevuste „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)" ja „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)" eesmärkide elluviimiseks.

 

Toetuse andmise eesmärk on majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.

Meetme oodatav tulemus on väljaspool Harjumaad ja Tartumaad loodud sisemajanduse koguprodukti osakaalu kasv Eesti sisemajanduse koguproduktist 0,3 protsendi võrra.

 

Meetme tegevuse väljundid on:

1)      tegevuste tulemusel saab 630 ettevõtet mitterahalist abi ning lisandub 1700 töökohta, sealhulgas kõrgema lisandväärtusega töökohad;

2)      tegevuse tulemusel lahendatakse 30 kitsaskohta toimepiirkondade ühendamiseks ning töökohad ja teenused muutuvad paremini kättesaadavaks.

 

Toetust antakse projektile, mis panustab eelpool nimetatud eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisse ning mille objekt ja tegevused sisalduvad  maakonna tegevuskavas/strateegias.

Toetust antakse projekti järgmistele tegevustele:

1)      sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine ning sihtkoha kui võrgustiku arendamine;

2)      ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine ja selle loomine olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade juurde;

3)      inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamine;

4)      linnakeskuse avaliku ruumi, sealhulgas linnasüdamed ja väljakud, kaasajastamine ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks;

5)      keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, sealhulgas ühistransport ning jalg- ja jalgrattatee, arendamine.

 

PKT Raplamaa tegevuskava (eelnõu)

        Rohkem infot siit