Uudised ja teated

« Tagasi

Rapla maakonnaplaneeringu avalikustamine ja arutelu

Rapla maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamine 06.märtsist 2017 – 05. aprillini 2017

Avalik arutelu maakonnaplaneeringu üle toimub 12. aprillil kell 11.00 riigimaja suures saalis.

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Rapla maavalitsuse fuajees (Tallinna mnt 14, Rapla).

 

Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 5. aprillini.2017) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta aadressile: Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt 14,  79513 Rapla või elektronpostiga aadressile: info@rapla.maavalitsus.ee

 

Avalikustamine toimub vastavalt Rapla maavanema 03.03.2017 korraldusele nr 1-1/17/77 , millega võeti vastu Raplamaa maakonnaplaneering ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)  aruandega.

 

Kogu Rapla maakonda haarav maakonnaplaneering on loogiliseks jätkuks 1998.a kehtestatud maakonnaplaneeringule ja selle teemaplaneeringutele. Planeeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu vajaduste väljendamine arvestades piirkondlikke eripärasid.

Planeeringu koostamisel on lähtutud üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+ ja Raplamaa arengustrateegiast 2027+. Arvestatud on riigi tasandi strateegiliste dokumentide ja riskianalüüside, kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega. 

Olulisemad teemad, mida planeeringus on käsitletud  - asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel.  Teemade kaupa on seatud tingimused maakonna ja erinevate piirkondade ruumiliseks planeerimiseks ja arendustegevuste kavandamiseks.

Planeeringust peab lähtuma kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel. 

Planeeringu koostamise käigus läbi viidud KSH aruandes käsitletakse planeerimisest tulenevaid erinevaid mõjusid. KSH aruande eesmärk on eelkõige  tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse planeeritaval territooriumil. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaal-majanduslikule keskkonnale ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks.

Piiriülest keskkonnamõju planeeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne.