Uuemat maareformis

6.01.15

Riigilõivuseadus (jõustus 01.01.2015)

Muutusid riigilõivumäärad.

 

Maksete hõlbustamiseks on avatud

Maa järelmaksunõuete infosüsteemi kliendivaate, kus saab:

· tasuda riigilt maareformi käigus ostetud maa järelmaksu-, riigimaa kasutusvalduse- ja alates 2015.

aastast riigimaa hoonestusõiguse lepingute makseid

· vaadata ja alla laadida tehinguga ja menetlusega seotud dokumente

· saata kiirteateid lepingumaksega seotud ametnikule ja lugeda vastuseid.

Maa järelmaksunõuete infosüsteemi kliendivaade asub Riigiportaalis www.eesti.ee veebiaadressil,

e-teenuste valiku "Kodanikule" alamjaotuse "Eluase" all. Otsetee:

 

https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/eluase_1/sisenemine_maais

 

Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise kord (jõust 09.06.2014)

 

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohta käivate ja kompensatsiooni väljamaksmise avalduse esitamise kord (jõust 07.03.2014).

 

Maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (jõust 24.01.2014)

Hoonestusõiguse seadmise menetlust ei alustata ja hoonestusõigust ei seata ehitusloa alusel, kui ehitamist ei ole alustatud.

HÕ leping ei pea olema notariaalne, kinnistusse kantakse reaalkoormatis hoonestusõiguse tasu maksmise kohustuse tagamiseks.

Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus

Kui riigil maad vaja, siis ei pea müüma (nt Rail Baltica puhvertsoonis oleva maa müügi otsustab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), senini kehtis müügiks loa küsimise nõue ainult loodus-, muinsuskaitse ja maardlate puhul.

 

Maareformiga seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine (jõust 12.01.2014)

1. Maareformi läbiviimisel ehitise kaasomanike kasuks hoonestusõiguse seadmise kord

hoonestusõiguse seadmine kõigi ehitise kaasomanike kasuks, kui mõni ehitise kaasomanik ei soovi ehitise juurde maad omandada.

2. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord. teenindusmaa määramise aluseks on maa tagastamise, erastamise, riigi omandisse jätmise, hoonestusõiguse seadmise või maa munitsipaalomandisse andmise taotlus. KOV-i otsus (punkt 12). Piiriettepaneku vaidlustus 15 päeva jooksul (senini 1 kuu).

3. Maa munitsipaalomandisse andmise kord. Otsustajaks maavanem ka uute punktide osas, taotluses vajalik lisakinnitus, andmed teiste isikute taotluste kohta; eelleping, kui maad taotletakse munitsipaalomandisse MaaRS § 28 lg 1 p 12 alusel;KOVi otsus maa sihtotstarbe määramise kohta; kui taotlus erinevatel alustel, siis kantakse taotletava maaüksuse asendiplaanile iga erineval alusel taotletava maa-ala piirid; riigi huvi ei pea küsima  MaaRSi § 28 lg 1 p 9, 11 ja 12 alusel taotletavate maade kohta. Lisati § 9¹: Kui KOV võõrandab maad ja on kohustus tasuda riigile 65% (MaaRS § 25 lg 4 ja 4¹), siis millised dokumendid tuleb Maa-ametile esitada.

4. Maa ostueesõigusega erastamise kord. Punktid 13¹, 13³, 134 ja 136 tähtaegadega seonduv, seadusega kooskõlla viimine; punkt 14 – plaani alusel  kü moodustamise otsustab kataster, leppetrahv 1270 €; erastamise kulud suurenesid.

5. Maareformi seaduse" § 22 lõikes 12 sätestatud maa erastamise kord.

KOV otsustab, kellele on otstarbekas ning planeeringu ja maakorralduse nõuetest lähtudes võimalik piirnevat maad liita, kas on otstarbekas maa jagada või jätta jagamata; saab määrata veekogude ja transpordimaa sihtotstarvet, hind on odavaim maksustamishind, korraldamise kulud määratud.

6. „„Maareformi seaduse" § 31 lõikes 2 nimetatud maa ajutiseks kasutamiseks andmise kord.

Ajutisi kasutuslepinguid saab teha lõpptähtajani kuni 31. detsembrini 2017. a.

7. Maa riigi omandisse jätmise kord.

Kui kohalik omavalitsus ei määra riigi omandisse jäetava maa koha-aadressi kehtestatud tähtaja jooksul, määrab riigi omandisse jäetava maa koha-aadressi aadressiandmete süsteemi infosüsteemi vastutav töötleja; pindala võib erineda asendiplaanil olevast pindalast +/- 8%

8. Riigimaa kasutusvaldusesse andmise ja riigimaale kasutusvalduse seadmise kord.

isik ei pea olema kogu lepingu ajal  FIE, aga peab tegelema tootmisega, maa peab olema sihipärases kasutuses ja ei tohi edasi rentida; maavanem võib volitada MV ametnikku lepingule alla kirjutama.

9. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord (jõust 09.02.2014). 

Erastamise korraldused lisada toimikusse (kui maa ei kuulu tagastamisele), toimikusse ka teistele subjektidele maa tagastamise ja kompenseerimise korraldused; katastripidaja otsustab, kas saab plaani alusel KÜ-d moodustada; toimiku tasu vallale nüüd 25 €; KOV teatab subjektile nõudeõigusest suurema osa tagastamise puhul konto nr-d jms; KOV teeb korralduse pärast võla tasumist või hüpoteegi seadmise lepingu sõlmimist.

 

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmine (jõust 01.01.2014)

otsuste kohta käivad andmed Rahandusministeeriumile, maavanemal on õigus teha järelevalvet 90 päeva jooksul.

Toimetaja: ANNE MILSAAR