Teemaplaneeringud

15.06.16

Kehtiva maakonnaplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks võib koostada teemaplaneeringuid. Rapla maakonnas on kehtestatud kaks maakonnaplaneeringu teemaplaneeringut ning koostamisel kolm.

 

Kehtivad maakonna teemaplaneeringud:

"Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

"Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008 - 2015"

"Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0" 

 

Koostatavad maakonna teemaplaneeringud:

"Raplamaa kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide teemaplaneering"

"Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine"

 

 

Planeerimisvaldkonna eest vastutavad maavalitsuses:

Ametinimetused ja ametijuhendid Nimi Telefon e-mail Ruum

Nõunik (planeeringud)

Piret Kivi

484 1141

534 14263

Piret Kivi@rapla.maavalitsus.ee

 407

Planeeringute spetsialist

Aire Müürsepp

484 1142

586 64476

Aire.Muursepp@rapla.maavalitsus.ee  

 407

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ