Rapla maakonna sotsiaal-, noorsootöö- ja tervisevaldkonna auhindade statuut

16.03.15

 

I ÜLDSÄTTED

1. Statuut kehtestab Rapla maakonna  sotsiaal-, noorsootöö- ja tervisevaldkonna auhindade andmise alused ja korra.

2. Rapla maakonna sotsiaal-, noorsootöö- ja tervisevaldkonna auhindadeks (edaspidi: auhinnad) on klaasskulptuurid „Süda", millel on Raplamaa terviselogo.

3. Rapla maakonna sotsiaal-, noorsootöö ja tervisevaldkonna auhindadega autasustatakse ühte üksikisikut või kollektiivi (organisatsioon, asutus), kes on:

 - märkimisväärselt kaasa aidanud Raplamaal rahvatervise, sotsiaalhoolekande ja noorsootöö- valdkonna edendamisel, panustanud arendamisele ja oma tegevusega väärtustanud inimeste heaolu kogukonnas;

-  ja/või kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku elukeskkonda maakonnas;

-  ja/või algatanud ja ellu viinud silmapaistvaid valdkondlikke toetavaid tegevusi;

- ja/või pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise, sotsiaalhoolekande ja noorsootöö valdkonnas;

- ja/või algatanud ja arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil. 

4. Auhinnad antakse välja igal aastal kolmes valdkonnas:

-   tervisevaldkond (tervishoiutöötajad;  ennetus- ja edendustöö spetsialistid, sh nõustajad; vabatahtlikud jt);

-   sotsiaalvaldkond (sotsiaaltöötajad, sh lastekaitsetöötajad ja sotsiaalpedagoogid; hoolekandetöötajad, puuetega inimestega töötajad; vabatahtlikud jt);

-   noorsootöövaldkond (erinoorsootöö, noorte huvihariduse ja huvitegevuse, noorte teavitamise, noorte nõustamise, noorsoo – uuringute, noorte tervistava ja arendava puhkuse, noorte töökasvatuse, rahvusvahelise noorsootöö või noorte osalusega tegelevad spetsialistid).

 

II KANDIDAATIDE ESITAMINE

4. Maakonna tervisenõukogu (edaspidi: nõukogu) avaldab hiljemalt üks kuu enne konkursi lõpptähtaega kohalikus ajalehes ja maavalitsuse kodulehel konkursi kuulutuse ning saadab selle ka maakonna kohalikele omavalitsustele.

5. Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta tuleb esitada komisjonile (aadressil Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt 14, 79513 Rapla) 30 päeva jooksul pärast konkursi välja kuulutamist.

6. Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid:

            6.1  kandidaadi nime ja elukohta

            6.2  töökohta ja ametit

            6.3  kandidaadi teenete loetelu või tegevuse kirjeldusi (kuni 1 A4 lehekülg)

            6.4  ettepaneku tegija nime, elu- ja töökohta, ametit, allkirja.

7. Komisjon vaatab laekunud ettepanekud läbi hiljemalt 5 tööpäeva jooksul ja teeb maavanemale kirjaliku ettepaneku autasustamise kohta.

8. Maavanem teeb oma otsuse teatavaks 3 tööpäeva jooksul, alates ettepaneku laekumisest.

 

III AUTASU ÜLEANDMINE

9. Auhinnad annab maavanem üle autasustatavale maakonna olulisel üritusel (nt tervisekonverents vms).

10. Auhinnaga autasustatute üle peab arvestust maakonna tervisenõukogu.

11. Auhinnale võib kandideerida igal aastal.   

 

Statuut on kinnitatud Rapla maavanema 13.märtsi 2015 korraldusega nr 233

 

 

 

Tunnustatud 2014

Auhinnaga tunnustatud 2011-2013

 

 

 

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ