Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused

29.12.14

Teemaplaneeringu peamisteks eesmärkideks on luua Raplamaal alus väärtuslike looduslike, poollooduslike ja kultuurmaastike säilimiseks ja – vajadusel – korrastamiseks, luua eeldusi kogu maakonna tasakaalustatud, jätkusuutlikuks ja säästvaks arenguks.

 

Planeeringu koostamise käigus tegeleti põhjalikumalt kahe olulise alateemaga – maakonna roheline võrgustik ja väärtuslikud maastikud. Nimetatud teemakäsitlustele rajanesid suuresti ka lõppsüntees ja järeldused. Lisaks võeti arvesse arenguvajadusi ja –surveid maakonnas.

 

Raplamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" kehtestati Rapla Maavanema 05.02.2003 korraldusega.

 

Dokumendid:

Teemaplaneeringu seletuskiri

Teemaplaneeringu seletuskirja lisa 1

Teemaplaneeringu seletuskirja lisa 2

Teemaplaneeringu seletuskirja lisa 3

Teemaplaneeringu koondkaart

Maakonna rohevõrgu kaart

Maakonna väärtuslike maastike kaart