Regionaalsete investeeringutoetuste programm

24.01.17

Programmi eesmärgiks on kvaliteetsema kohaliku elukeskkonna loomiseks ja arendamiseks toetada regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste (edaspidi sihtgrupp) jaoks hoolekande-, õppimis-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks, et tõsta toetuse sihtgrupile avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Taotlejateks võivad olla mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused.

 

 

Maavanema korraldus 17.01.2017 nr 1-1/17/25 " Regionaalsete investeeringutoetuste taotluste prioriteetsuse hindamise komisjoni moodustamine"

 

Taotluse esitamise tähtpäev on 15. jaanuar.

 

Rohkem infot siin

 

Taotluste esitamine

 

Taotlus tuleb esitada tähtajaks EASile e-keskkonna kaudu, digitaalallkirjastatult aadressil info@eas.ee

 

 

 

 

 

Ametinimetused ja ametijuhendid 

Nimi

Telefon

E-post

Ruum/Vastuvõtuajad

Peaspetsialist 

Tiina Martin

484 1122 

555 43755

Tiina.Martin@rapla.maavalitsus.ee 

 409

 

Toimetaja: TIINA MARTIN