Rail Baltic raudtee trassikoridori asukoha määramine

28.10.16

Rapla maakonnaplaneering Rail Balticu trassi koridori asukoha määramiseks

 

 

Kehtna alajaama ja Rail Balticu trassikoridori vahele kavandatava elektri 110kV  õhuliini lahenduse, täiendava avaliku väljapaneku  ja avalik arutelu korraldamine Kehtna ja Raikküla valdades

 

 

Seoses täiendava teavitusvajadusega elektri õhuliini osas korratakse maakonnaplaneeringu avalikku väljapanekut Kehtna ja Raikküla valdade osas perioodil 27.10-24.11.2016.

 

Rail Baltic maakonnaplaneeringu seletuskiri täpsustatud elektrilahendusega

 

Planeeringulahendus Kehtna vald

 

Planeeringulahendus Raikküla vald

 

 

Maakonnaplaneeringu materjalid – joonised, seletuskiri, kooskõlastused ja muud dokumendid on kättesaadavad aadressil railbaltic.info. Paberkujul kaardiga on võimalik tutvuda tööaegadel Kehtna ja Raikküla vallavalitsustes ning maavalitsuses. Avaliku väljapaneku jooksul (27.10-24.11.2016) on võimalik oma ettepanekuid ja/või vastuväited esitada Rapla Maavalitsusele (Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt 14, 79513 RAPLA), info@rapla.maavalitsus.ee; kontaktisik Ülo Peets, Ylo.Peets@rapla.maavalitsus.ee; 484 1104). 

 

Täiendava, Kehtna ja Raikküla valdades korraldatava avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 08.12.2016 kl 18.00 Purku raamatukogus.

 

Arutelul tutvustatakse Kehtna alajaama ja trassikoridori vahele kavandatava õhuliini lahendust ning avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekuid ja vastuväiteid ning maavalitsuse vastusseisukohti.

 

Elektrilahenduse osas täpsustatud planeeringumaterjalid on digitaalselt kätte saadavad alates 27.10.2016 Rapla Maavalitsuse koduleheküljel http://rapla.maavalitsus.ee/et/rail-baltic-raudtee-trassikoridori-asukoha-maaramine ja Rail Baltic projekti portaalis http://railbaltic.info/et/materjalid.

 

 

Avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemused

 

Rapla Maavalitsus korraldas ajavahemikul 18.07 – 15.08.2016 Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine" ja planeeringu KSH aruande avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku jooksul esitati 4 kirja, mis sisaldasid ettepanekuid planeeringulahenduse korrigeerimiseks ja/või täiendamiseks.

Avalikule väljapanekule järgnesid avalikud arutelud: 19.09.2016 Rapla Riigimajas; 20.09.2019 Raikküla valla Vabaajakeskuses; 21.09.2016 Järvakandi Kultuurihallis; 22.09.2016 Kohila Gümnaasiumis; 23.09.2016 Kehtna Kunstide Koolis. Avalikul arutelul tutvustati avalikustamise tulemusi, maavanema vastuseid ja seisukohti. Kuulati ära ettepanekute esitajad (nende kohalolu korral). Valdav osa ettepanekuid esitati Kohila valla territooriumi puudutava planeeringulahenduse osas. Põhjendatud ettepanekuid kogu maakonda puudutava lahenduse osas maavanem arvestab, vajalikud parandused ja täiendused viiakse planeeringusse enne järelevalvesse esitamist. Avaliku väljapaneku tulemuste alusel tehtud parandused ja täiendused ei muuda planeeringu põhilahendust.

 

 

 

Planeeringu vastuvõtmine

Rapla maavanem võttis 29.06.2016 korraldusega nr 1-1/16/429 vastu Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramine" ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku.  Avalikul väljapaneku raames oodatakse kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahendusele ja KSH aruandele kõigilt huvilistelt Rapla Maavalitsuse aadressil Tallinna mnt.14, 79513 Rapla või elektronposti aadressil info@rapla.maavalitsus.ee.

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 18.07 – 15.08.2016. Digitaalselt on materjalid kätte saadavad siit. Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda: Rapla Maavalitsuses, Kehtna Vallavalitsuses, Raikküla Vallavalitsuses, Järvakandi Vallavalitsuses, Rapla Vallavalitsuses, Juuru Vallavalitsuses ja Kohila Vallavalitsuses tööpäeviti tööajal. Ülejäänud maakonna omavalitsustes, mida Rail Balticu trass ei läbi, on planeeringu materjalidest võimalik paberkandjal tutvuda seletuskirja ning maakonna joonisega.

 

 

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:

 

 

Aeg

Asukoht

Rapla maakond sh Rapla vald 

esmaspäev, 19.09.2016 kell 18.00

Rapla Riigimaja, Tallinna mnt. 14, Rapla, I korruse saal;

Raikküla vald

teisipäev,

20.09.2016 kell 18.00

Raikküla Valla Vabaajakeskus, Lipa küla;

Järvakandi vald

kolmapäev,

21.09.2016 kell18.00

Järvakandi Kultuurihall, Mai 1, Järvakandi; 

Kohila vald, Juuru vald

neljapäev,

22.09.2016 kell 18.00

Kohila Gümnaasium, Kooli 1, Kohila;

Kehtna vald

reede, 

23.09.2016 kell 18.00

Kehtna Kunstide Kool, Lasteaia 5 Kehtna;

 

 

 

Planeeringu tekstiline osa

 

 

Joonised:

Planeeringu lahendus kolmes maakonnas

Planeeringu lahendus Rapla maakonnas

Planeeringu lahendus Kehtna vallas

Planeeringu lahendus Järvakandi vallas

Planeeringu lahendus Raikküla vallas

Planeeringu lahendus Rapla vallas

Planeeringu lahendus Juuru vallas

Planeeringu lahendus Kohila vallas

 

 

Lisa 1:

1. Olemasoleva raudtee koridori kasutamise võimalikkus Rail Baltic raudtee trassi asukohana

1.1. Võrdlustulemused

2. Võrdlus sotsiaal- majanduslike näitajate alusel

3. Võrdlusmaatriks

3.1. Võrreldavate trassikoridoride võrdlustulemused

4. Koondkaart võrreldavate trassialternatiividega

6. Koondkaart "Eelistatud koridori soovitus"

7. Trassivariantide maksumuse võrdlus

 

 

Lisa 5 Harjumaa ja Põhja Raplamaa kahe trassialternatiivi täpsem analüüs

 

Kooskõlastuste koondtabel

 

 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine:

 

Rail Baltic protsessi käigus on toimunud trassialternatiivide täpsustamine, mistõttu ei kajasta Keskkonnaministeeriumi 04.06.2014 poolt heakskiidetud (kiri nr 11-2/14/152-30) programm tegelikke KSH käigus analüüsitud trassialternatiive. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi seiskohale on KSH programmi selles osas täiendatud, lisades programmile lõpliku trassialternatiivide kaardi (asub programmi lisas VII). Samuti lisati programmile selle teemaline kirjavahetus Keskkonnaministeeriumiga.

  

KSH

 

KSH aruanne

Lisa I: Võrdlustulemiste etapp

Lisa II: Maakonnaplaneeringu täpsusastmes hindamise etapp

Lisa III: Eelprojekti hindamise etapp

Lisa IV: Natura hindamine

Lisa V: Müra ja vibratsiooni hindamine

Lisa VI: Uuringud

1. Asustusstruktuuri uuring

2. Kultuuripärandi uuring

3. Arhioloogiaväärtuste uuring

4. Loodusväärtuste uuring

Lisa VII: KSH programm koos lisadega

Lisa VIII: Protseduurilised lisad

  

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Planeeringu kooskõlastamine

 

Planeeringu tekstiline osa

Joonised:

 

Planeeringu lahendus kolmes maakonnas

Planeeringu lahendus Rapla maakonnas

Planeeringu lahendus Kehtna vallas

Planeeringu lahendus Järvakandi vallas

Planeeringu lahendus Rapla vallas

Planeeringu lahendus Juuru vallas

Planeeringu lahendus Kohila vallas

 

Lisa 1

 

1. Võrdlustulemused

2. Võrdlus sotsiaal-majanduslike näitajate alusel

4. Koondkaart võrreldavate trassialternatiividega

5. Võrdlusmaatriks

6. Koondkaart "Eelistatud koridori soovitus"

7. Trassivariantide maksumuse võrdlus

 

KSH

----------------------------------------------------------------------------------

Eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 31. august kuni 13. september 2015.

 

Rapla Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu  eskiislahendus eelistatud trassile  ja raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid käsitleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. Rail Balticu maakonnaplaneeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Balticu raudtee trassikoridorile.

Planeeringu (koosneb seletuskirjast ja joonistest) ja  KSH aruande eelnõu materjalid on kättesaadavad Rapla Maavalitsuse kodulehel ja Rail Balticu infoportaalis www.railbaltic.info alates esmaspäeva, 31. august 2015 pärastlõunast.

 

Valminud on ka 3D videlõigud Raplamaa ja Harjumaa kohta, mis tutvustavad raudteetrassi kulgemist ja põhimõttelisi lahendusi. Videodega on võimalik tutvuda http://www.railbaltic.info/et/infokeskus/3d-video

 

Rapla Maavalitsus korraldab eskiislahendust tutvustavad avalikud arutelud järgmiselt:

           

 

Aeg

Asukoht

Rapla Riigimaja suures saalis

18.09.2015 kell 15.00

Tallinna mnt 14, Rapla

Kohila Gümnaasiumis

 

21.09.2015 kell 18.00

 

Kooli 1, Kohila alev

 

Järvakandi Kultuurihallis

 

22.09.2015 kell 18.00

 

Mai 1, Järvakandi alev

 

 

Maakonnaplaneeringu algatajaks Rapla maakonnas on Vabariigi Valitsus (korraldus 12.04.2012 nr 173) ja kehtestajaks Rapla maavanem. Maakonnaplaneeringu koostamise korraldajaks on Rapla Maavalitsus (Tallinna mnt. 14, 79513 Rapla; www.rapla.maavalitsus.ee) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).

 

________________________________________________

 

Trassikoridoride kulgemise ja võrdlustulemuste tutvustamine.

 

Rapla Maavalitsus korraldab trassi koridori asukohavariantide kulgemise ning võrdlustulemuste tutvustamiseks avaliku koosoleku Raplamaal  järgmisel ajal:

 

 

Aeg

Asukoht

Kohila, Juuru ja Rapla vald

29.10.2014 kell 18:00

 

Kohila Gümnaasiumis, Kooli 1, Kohila) 

 

Valminud on Rail Balticu maakonnaplaneeringu  täiendava  trassikoridoride võrdluse tulemused. Võrdluses olid loodavast Nabala kaitsealast ida ja lääne poolt mööduvad variandid (nn 13A ja 13B) ning täiendavalt lisandunud Kohila-Kajamaa-Assaku piirkonnas kulgevad nn 16ndad lõigud.

Rail Baltic maakonnaplaneeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Baltic raudtee trassi koridorile. Selleks on võrreldud erinevaid trassi koridori asukohavariante, analüüsitud raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale ning võrdlustulemuste alusel esitatud soovituslik eelistus trassikoridori kulgemise osas. 

 

Trassi koridori asukohavariantide joonised ja võrdlustulemuste koondmaterjalid on kättesaadavad Rail Balticu infoportaalis www.railbaltic.info alates neljapäeva, 23. oktoobri, pärastlõunast.

 

________________________________________________

 

Algasid Rail Balticu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise võrdlustulemuste avalikud tutvustused Rapla maakonnas

 

Valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vahearuanne ja koondatud on trassikoridoride võrdlustulemused.

 

Avalikud tutvustused toimuvad järgmistes kohtades:

      

     Aeg

     Asukoht

     Rapla vald

27.06.2014 kell 18:00 

Rapla Kultuurikeskus, Tallinna mnt 17a, 79513 Rapla, Raplamaa

     Kohila Gümnaasium

30.06.2014 kell 18:00

Kohila Gümnaasium, Kooli 1, 79805 Kohila, Raplamaa

     Järvakandi vald

2.07.2014 kell 18:00

Järvakandi Kultuurihall, Mai 1, 79101 Järvakandi, Raplamaa

                          

KSH vahearuanne ja trassivariantide võrdluse dokumendid on kättesaadavad Rail Baltic portaalis (http://railbaltic.info/)

________________________________________________

  

Rapla maakonnaplaneeringu "Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks" lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja avalikud arutelud.

 

Rapla maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale RailBaltic raudtee trassi koridorile. Selleks võrreldakse erinevaid trassikoridori asukohavariante ning analüüsitakse raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale. Vastavalt KSH programmile on planeeringuga kavandatav tegevus piiriülese keskkonnamõjuga. Maakonnaplaneeringu koostamise aluseks on planeerimisseadus. Maakonnaplaneeringu algatajaks on Vabariigi Valitsus (korraldus 12.04.2012 nr 173) ja kehtestajaks Rapla maavanem. Maakonnaplaneeringu koostamise korraldajaks on Rapla Maavalitsus (Tallinna mnt.14, 79513 Rapla) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).

Planeeringu lähteseisukohad kirjeldavad kavandatava raudtee iseloomu, annavad ülevaate, mida kujutab endast planeeritav trassikoridor ja kirjeldavad planeeringu ajakava ning planeeringuprotsessis osalemise võimalusi. Sarnaselt on KSH programm alusdokumendiks KSH edasisel läbiviimisel, kirjeldades mõjuvaldkondi, mida on vajalik analüüsida.

Dokumentidele on lisatud tugiplaan trassikoridori variantidega, mille analüüs ja võrdlemine algab oktoobris.

 

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik väljapanek toimub 2.-30.septembrini. Materjalid on kättesaadavad aadressil www.railbaltic.info. Dokumentide ja tugiplaani paberversiooniga on võimalik tutvuda tööajal maavalitsuses ja trassikoridori variantide asukohtadesse jäävates kohalikes omavalitsustes (vt loetelu allpool). Ettepanekuid lähteseisukohtade ja KSH programmi täiendamiseks saab esitada Rapla Maavalitsuse postiaadressil, e-posti aadressil info@railbaltic.info ja info@rapla.maavalitsus.ee.

 

Lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikud arutelud toimuvad:

 

 

Aeg

Asukoht

1.  Rapla valla ja maakonna ühine avalik arutelu 

07.10.2013 kell 18.00

Rapla Maavalitsus - Tallinna mnt 14, Rapla

2.  Kehtna ja Järvakandi valdade ühine avalik arutelu 

08.10.2013 kell 18.00

Kehtna Põhikooli II korruse saal - Staadioni 16, Kehtna

3.  Raikküla valla avalik arutelu

09.10.2013 kell 18.00

Raikküla Valla Vabaaja-keskus (Lipa kool) - Lipa küla

4.  Märjamaa valla avalik arutelu

10.10.2013 kell 18.00

 

Valgu Põhikool - Valgu küla

 

5.  Kohila ja Juuru valdade ühine avalik arutelu

11.10.2013 kell 18.00

 

Kohila Gümnaasium – Kooli 1, Kohila

 

________________________________________________

 

 

Vabariigi Valitsus algatas 12.04.2012 korraldusega nr 173 Rapla maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine", millele järgnevalt algatas Rapla maavanem 25.04.2012 korraldusega nr 259 maakonnaplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

 

Maakonnaplaneeringu koostamise korraldajaks on Rapla Maavalitsus ning selle kehtestajaks Rapla Maavanem. Planeeringu koostajaks ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks on OÜ Hendrikson&Ko ning finantseerijaks Tehnilise Järelevalve Amet.

 

Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Baltic raudtee trassi koridorile, mis peab üldjuhul võimaldama projekteeritavat sõidukiirust 240 km/h (Tallinnas ja Pärnus on tõenäoliselt vajalik madalam sõidukiirus). Selleks võrreldakse erinevaid trassikoridori asukohavariante ning analüüsitakse raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale. Maakonnaplaneeringute lahenduste põhjal toimub Rail Baltic'u Euroopa standardse rööpmelaiusega (1435 mm) raudtee rajamine Eesti piires.

 

Küsimusi ja ettepanekuid maakonnaplaneeringu osas saab esitada kogu planeerimisprotsessi vältel Rapla Maavalitsuse postiaadressil (Tallinna mnt.14, 79513 Rapla) ning e-posti aadressidel info@rapla.maavalitsus.ee või info@railbaltic.info.

 

Täiendavat informatsiooni ning maakonnaplaneeringute aktuaalseid materjale on võimalik leida Rail Baltic raudtee planeeringuportaalist.

 

Dokumendid:

Vabariigi Valitsuse 12.04.2012 korraldus nr 173

Rapla Maavanema 25.04.2012 korraldus nr 259