Haridus-ja sotsiaalosakonna põhimäärus

16.02.17

Kinnitatud Rapla maavanema 15.02.2017 korraldusega nr 4-2/17/1

 

I ÜLDSÄTTED

1.1.   Rapla Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond (edaspidi: osakond) on Rapla Maavalitsuse struktuuriüksus, mis korraldab maavalitsuse haridus-, kultuuri-, noorsoo-, spordi-, sotsiaaltöö ja tervisedenduse ülesannete täitmist.

1.2.   Osakond juhindub tegevuses õigusaktidest, maavanema korraldustest ning osakonna põhimäärusest.

1.3. Osakond allub maavanemale.

1.4. Osakonna põhimääruse ning muudatused selles kinnitab maavanem  korraldusega.

 

II OSAKONNA TEGEVUSVALDKOND JA PÕHIÜLESANDED

Osakonna tegevusvaldkonnaks on haridus-, kultuuri-, noorsoo-, spordi-, sotsiaal- ja tervisedenduspoliitika kujundamine ja elluviimise koordineerimine maakonnas.

Osakonna põhiülesanneteks on

1.1.  hariduse valdkonnas:

1.1.1.      maakonna haridusasutustele ja kohalikele omavalitsustele riikliku hariduspoliitika ning ettepanekute vahendamine;

1.1.2.      riikliku ja haldusjärelevalve läbiviimine koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides ning ettepanekute tegemine üksikküsimuses järelevalve läbiviimiseks ja välishindamise arendamiseks;

1.1.3.      koolide ja kooli pidajate toetamine informatsiooniga koolide tulemuslikkusest maakonnas;

1.1.4.      õpetajate ja haridusasutuste juhtide täienduskoolituse kontseptsiooni elluviimises osalemine;

1.1.5.      nõusoleku andmine koolieelsetele lasteasutustele ja üldhariduskoolidele koolituslubade väljastamiseks  ning ettepanekute tegemine nende kehtetuks tunnistamiseks või tühistamiseks;

1.1.6.      lasteasutuste ja koolivõrgu taseme ja olukorra analüüsides osalemine, koolivõrgu arengukava kujundamise protsessis osalemine;

1.1.7.      õpilaskodu moodustamise vajalikkuse hindamine, riiklikult toetatavate kohtade arvu kooskõlastamine ja nõusoleku andmine laste suunamiseks nendele kohtadele;

1.1.8.      Eesti Hariduse Infosüsteemi andmete terviklikkuse ja õigsuse tagamise toetamine maakonna haldusterritooriumil asuvate õppeasutuste osas;

1.1.9.      lastevanemate, pedagoogide, haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnike nõustamine haridusküsimustes osakonna pädevuse piires;

1.1.10.  info- ja õppepäevade, seminaride ja konverentside korraldamine maakonna haridusvaldkonna spetsialistidele osakonna pädevuse piires;

1.1.11.  haridusalaste kaebuste ja avalduste lahendamine maavanema ülesandel;

1.1.12.  kokkuleppel maakonna omavalitsusliiduga koostöö maakondlike olümpiaadide ja õpilasvõistluste läbiviimisel, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide koostöö korraldamisele kaasaaitamine;

1.1.13.  haridustöötajate ja õpilaste  tunnustamise korraldamine maakonna tasemel,  koostöö üleriigilise konkursi „Eestimaa õpib ja tänab"  korraldajatega;

1.1.14.  osalemine hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste maakondliku ja  üleriigilise nõustamiskomisjoni töös; koostöö tegemine ja tööks vajaliku info vahetamine maakondliku Rajaleidja keskusega;

1.1.15.  õpitulemuste välishindamise korraldamine tasemetööde, põhikooli lõpueksamite ja õpilasuurimuste (PISA, TIMSS jt ) koordineerimise kaudu;

1.1.16.  riigieksamite korraldamine maakonna üldhariduskoolides; koostöös Sihtasutusega Innove välisvaatluse korraldamine maakonnas toimuvatel riigieksamitel;

1.1.17.  haridust tõendavate dokumentide plankide  ja medalite tellimine, väljastamine koolidele; tagastamine  ja aruande  esitamine SA Innovele;

1.1.18.  haridusalase informatsiooni kajastamise korraldamine maavalitsuse veebilehel, infomaterjalide jaotamine haridusasutustele;

1.1.19.  haridusautuste ning haridus- ja sotsiaalosakonna huvide esindamine Raplamaa Omavalitsuste Liidu arengufondi hariduse osafondis;

1.1.20.  Eesti Hariduskorralduse Nõukoja töös osalemine.

 

1.2.  noorsootöö valdkonnas

1.2.1.      noortepoliitika riiklike prioriteetide täitmine ja noorsootöö riiklikke programme toetavate tegevuste elluviimine;

1.2.2.      kohalike omavalitsuste, noorte ja noorsootööga seotud struktuuride nõustamine ja teavitamine  noorsootöö küsimustes;

1.2.3.      vajadusel noorsootööalase informatsiooni, statistiliste andmete kogumine ja vahendamine, noorsootööuuringute läbiviimise koordineerimine maakonnas;

1.2.4.      maakondliku noortekogu tegevuse koordineerimine;

1.2.5.      maakonna  alaealiste komisjoni tegevuse korraldamine alaealise mõjutusvahendite seaduse alusel;

1.2.6.      alaealistega tehtavale  kriminaalpreventiivsele tööle kaasaaitamine maakonnas;

1.2.7.      noortelaagrite soodustuusikute jagamise koordineerimine  kohalike omavalitsustega;

1.2.8.      avatud noortekeskuste (ANK) vahelise koostöö koordineerimine ja maakondliku projektikonkursi info levitamine, maakondliku ekspertkomisjoni töö juhtimine, ANK projektikonkursi toetavate tegevuste läbiviimine;

1.2.9.      järelevalve teostamine riigieelarvest noorsootööle eraldatud rahaliste vahendite kasutamise üle (sh  alaealiste komisjonide töö);

1.2.10.  noorsootööalaste koolituste vahendamine;

1.2.11.  noorsootööd tutvustava informatsiooni kajastamise korraldamine maavalitsuse ja Raplamaa veebilehel, infomaterjalide jaotamine.

 

2.3.  kultuuri- ja sporditöö valdkonnas

2.3.1.      osalemine riikliku kultuuri- ja spordipoliitika kujundamisel ja elluviimisel;

2.3.2.      koostöö kohaliku omavalitsuse üksuste ja nende liitude, erinevate kultuuri- ja spordiasutuste ning –organisatsioonide, koolide ja teiste institutsioonidega;

2.3.3.      rahvuskultuuri säilimise, kaitsmise ja arengu toetamine maakonnas, kultuuritraditsioonide järjepidevusele kaasaaitamine;

2.3.4.      kohalike omavalitsuste nõustamine riikliku kultuuripoliitika küsimustes;

2.3.5.      maakonna kultuuri- ja sporditegevuse koordineerimine ning üleriigiliste kultuuri- ja spordiprogrammide koordineerimine maakonnas;

2.3.6.      valdkonna maakonna aasta parimate tunnustamise korraldamisele kaasaaitamine;

2.3.7.      ettepanekute tegemine kultuuri- ja spordivaldkonna arenguks kultuuriministeeriumist eraldatud riigieelarveliste vahendite jaotamisel;

2.3.8.      järelevalve teostamine kultuuri- ja spordivaldkonna programmidele ja projektidele kultuuriministeeriumist eraldatud vahendite sihtotstarbelise kasutamise üle;

2.3.9.      kultuurikontaktide vahendamine ja korraldamine, kultuuriteabe kogumise korraldamine, vahendamine ja levitamine;

2.3.10.  nõupidamiste, õppepäevade korraldamine kultuurivaldkonnas, loovisikute kaasamine kultuurivaldkonna arengusse;

2.3.11.  järelevalve teostamine maakonna raamatukogu ülesannete täitmise üle;

2.3.12.  osalemine Kultuuriministeeriumi juurde nõuandvate organitena moodustatud Eesti Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukoja  ja Eesti Regionaalse Spordinõukogu töös;

2.3.13.  kultuuritööd kajastava informatsiooni kajastamise korraldamine maavalitsuse ja Raplamaa veebilehel.

 

2.4.   sotsiaalvaldkonnas

2.4.1.      maakonna sotsiaalhoolekandepoliitika kujundamine ning elluviimine;

2.4.2.      sotsiaalhoolekande programmide ja projektide väljatöötamine, nende koordineerimine ja korraldamine maakonnas;

2.4.3.      maakonna hoolekandetöötajate koolituste  korraldamine;

 

2.4.4.      asenduskoduteenuse ja riigi  rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamise  korraldamine maakonnas;

2.4.5.      lapsehoiuteenuse tegevuslubade taotluste menetlemine;

2.4.6.      maakonnast sotsiaalhoolekande informatsiooni kogumine ja analüüsimine ning teabe edastamine vallavalitsustele ja elanikkonnale;

2.4.7.      maakonnast sotsiaalhoolekande statistiliste aruannete kogumine, koondaruannete koostamine ja nende esitamine sotsiaalministeeriumile;

2.4.8.      haldusjärelevalve teostamine maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi  ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbelise raha kasutamise üle;

2.4.9.      riikliku järelevalve teostamine lapsehoiu- ja asenduskoduteenuse osutajate üle;

2.4.10.  kodanike ja kohalike omavalitsuste  nõustamine sotsiaalhoolekande küsimustes;

2.4.11.  seadustest ja muudest õigusaktidest tulenevate  sotsiaalhoolekandealaste ülesannete täitmine.

 

2.5.tervisedenduses

2.5.1.      maakonna tervisedenduse poliitikat kujundava arengukava (terviseprofiili) ja rakendusplaanide koostamise ja täiendamise korraldamine;

2.5.2.      riiklike rahvatervise  ja tervisedenduslike programmide/projektide  elluviimise koordineerimine maakonnas;

2.5.3.      maakonna tervisenõukogu töö korraldamine;

2.5.4.      pädevuse piires tervisedenduse teavitustegevuste korraldamine ja rahvatervise valdkondlike koolituste organiseerimine;

2.5.5.      tervisedenduse statistika ja avalikustamisele kuuluva teabe kogumine, analüüs, vahendamine ja levitamine;

2.5.6.      tervisedendusalase koostöö (võrgustikutöö)  organiseerimine ja koordineerimine maakonnas;

2.5.7.      teabepäevade, konverentside ja ürituste korraldamine tervisedenduse valdkonnas;

2.5.8.      pädevuse piires järelevalve teostamine riiklike projektide raha kasutamise üle.

 

 

III  OSAKONNA ÕIGUSED

Osakonnal on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:

3.1.  teostada järelevalvet osakonna tegevusvaldkondades;

3.2.  teavitada järelevalve tulemustest maavanemat ja järelevalve subjekte;

3.3.  edastada järelevalve aktid ja  õiendid   ja muud dokumendid vastavate valdkondade ministeeriumidele;

3.4.  nõustada ja juhendada asjaosalisi osakonna pädevustesse kuuluvates tegevusvaldkondades;

3.5.  saada osakonna põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, andmeid, dokumente;

3.6.  teha maavanemale ettepanekuid, avaldada arvamust osakonna põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmise kohta;

3.7.  osaleda maakonna arengut toetavate projektide väljatöötamisel ja ellurakendamisel osakonna tegevusvaldkondades;

3.8.  arendada koostööd ministeeriumide, teiste valitsus- ja riigiasutustega, kohalike omavalitsuste ja teiste institutsioonidega osakonna pädevuse piires.

 

IV OSAKONNA KOHUSTUSED

Osakond on kohustatud:

4.1. täitma temale pandud ülesanded kvaliteetselt ja õigel ajal;

4.2. kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid otstarbekalt ning heaperemehelikult;

4.3. edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.

 

V OSAKONNA STRUKTUUR JA JUHTIMINE

5.1.     Osakonna struktuuri, koosseisu ja ametijuhendid kinnitab maavanem osakonnajuhataja ettepanekul.

5.2.     Osakonna ametnikud nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem  korraldusega.

5.3.     Osakonna tegevust juhib osakonnajuhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem.

5.4.     Osakonnajuhataja asendamine on määratud tema ametijuhendis.

5.5. Osakonnajuhataja:

5.1.1.  juhib osakonna tööd ja vastutab osakonnale pandud ülesannete õigeaegse ja asjatundliku lahendamise eest.

5.1.2. teeb maavanemale ettepanekuid osakonna koosseisu, töötasustamise, töökorralduse,         tunnustamise ja muudes osakonda puudutavates küsimustes;

5.1.3.  annab osakonna pädevuse piires oma alluvatele juhiseid ja korraldusi;

5.1.4.  käsutab ja kasutab oma pädevuse piires osakonna kasutuses olevat vara;

5.1.5.  annab oma tegevusest aru maavanemale.

 

VI LÕPPSÄTTED

6.1.       Osakonna ümberkorraldamine ja teenistujate koosseisu muutmine toimub maavanema korralduse alusel ning struktuuri muutmine ja tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse seaduses sätestatud korras.

 

 

 

Tiiu Raav

haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

 

 

 

 

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ