Põhimäärus

12.02.14
I ÜLDSÄTTED
1.1. Rapla Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond (edaspidi: osakond) on Rapla Maavalitsuse struktuuriüksus, mis korraldab maavalitsuse regionaalarengu, planeerimise, majanduse, ettevõtluse, infrastruktuuride, ühistranspordi, maareformi, siseriiklike ja Euroopa Liidu tõukefondide regionaalse arengu programmide ning Euroopa Liidu teavitustegevuse ülesannete täitmist.
1.2. Osakond juhindub tegevuses õigusaktidest, maavanema korraldustest ning osakonna põhimäärusest.
1.3. Osakonna põhimääruse ning muudatused selles kinnitab maavanem  korraldusega.
 
II OSAKONNA TEGEVUSVALDKOND JA PÕHIÜLESANDED
Osakonna tegevusvaldkond on regionaalarengu ja planeerimistegevuse, majandus- ja ettevõtluspoliitika, infrastruktuuride arengu ja ühistranspordi korralduse ning maareformi läbiviimise koordineerimine ja korraldamine maakonnas, siseriiklike ja Euroopa Liidu tõukefondide regionaalse arengu programmide ning Euroopa Liidu teavitustegevuse korraldamine maakonnas.
 
Osakonna põhiülesanded on
2.1. Regionaalarengu valdkonnas:
2.3.1. valitsemisala arengukavas toodud ülesannete täitmise korraldamine osakonna vastutusalas;
2.3.2. maakonna kui terviku tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu huvides maakondliku regionaalarengu tegevuse korraldamine;
2.3.3. osakonna vastutusalas pikaajaliste arenguvisioonide ja arengustrateegiate väljatöötamise, juurutamise, aktualiseerimine ja teostamise korraldamine; koostöös maavalitsuse teiste struktuuriüksuste, omavalitsuste ja teiste partneritega temaatiliste arengukavade, programmide ja projektide väljatöötamine või väljatöötamisel osalemine;
2.3.4. vastutusalas koostöö korraldamine maakonna kohalike omavalitsuste, riigiasutuste ning ühenduste ja organisatsioonidega; omavalitsuste, riigiasutuste, ettevõtjate ja kodanike nõustamine ja teavitamine regionaalarengu valdkonnas;
2.3.5. arvamuste esitamine riigi regionaalpoliitikat ja teisi poliitikaid puudutavates küsimustes ning kaasalöömine valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamises;
2.3.6. üleriigiliste valdkondade paremaks korraldamiseks moodustatud nõukogude töös ning haruministeeriumide organiseeritud töögruppide ning maakonnas moodustatud valdkondlike komisjonide töös osalemise korraldamine;
2.3.7. maakonna arenguprotsesside paremaks juhtimiseks vajalike valdkonna statistiliste aruannete ja analüüside koostamine või koostamise koordineerimine;
2.3.8. haldusreformi tegevuse koordineerimine maakonnas;
2.3.9. asustusjaotuse muutmise, valla piiride muutmise ja haldusüksuste nimede muutmisega seotud küsimuste lahendamine osakonna põhiülesannete piires;
2.3.10. osalemine rahvusvaheliste ja riiklike regionaalprogrammide ja regionaalarengu dokumentide väljatöötamises;
2.3.11. osalemine Euroopa Liidu piiriülese koostööprogrammide seirekomiteede ja teiste organite töös;
2.3.12. maakonna arengule oluliste rahvusvaheliste ja üleriigiliste projektide väljatöötamises ja elluviimises osalemine;
2.3.13. maakonna positiivse kuvandi kujundamisele kaasaaitamine.
 
2.2.  Planeeringute valdkonnas:
2.2.1. strateegilise planeerimistegevuse (maakonnaplaneering, teemaplaneeringud jms) kavandamine ja koordineerimine maakonnas;
2.2.2.  maakonnaplaneeringu ja teemaplaneeringute koostamine või koostamise korraldamine koostöös maavalitsuse struktuuriüksuste, kohalike omavalitsuste, naabermaavalitsuste, teiste ametkondade ja muude huvitatud isikutega;
2.2.3.  planeerimiseks vajalike uuringute ja analüüside koostamise korraldamine;
2.2.4. maakonna territooriumi haaravate riiklike planeeringute koostamisel osalemine;
2.2.5.  varem koostatud planeeringute ülevaatamine ja neisse vajadusel muudatuste tegemise korraldamine;
2.2.6.   teenistusalase informatsiooni edastamine maavanemale, maavalitsuse struktuuriüksustele, sihtrühmadele, koostööpartneritele ning planeerimistegevusega seotud info kajastamise tagamine maavalitsuse kodulehel;
2.2.7. vajadusel Siseministeeriumile edastamiseks planeeringute kohta informatsiooni, väljavõtete ja aruannete ettevalmistamine;
2.2.8. riikliku järelevalve teostamine kohalike omavalitsuste üldplaneeringute ja detailplaneeringute üle;
2.2.9. riigi- ja omavalitsusametnike, ettevõtjate ja kodanike nõustamine planeeringutega seonduvates küsimustes;
2.2.10. koolitusvajaduse selgitamine planeerimise valdkonnas, koolituste ja seminaride kavandamine ja korraldamine;
2.2.11. planeeringute ja neid puudutava dokumentatsiooni arhiveerimise tagamine;
2.2.12. planeerimistegevuseks eraldatavate riiklike vahendite vajaduse kavandamine, eraldatud vahendite kasutamise kontrollimine ning aruandluse esitamine Siseministeeriumile;
2.2.13. maakondliku geograafilise infosüsteemi (GIS) arendamine ja haldamine;
2.2.14. geoinformaatika tegevuse koordineerimine maakonnas ning vajaduse korral omavalitsuste juhendamine;
2.2.15. maavalitsuse tööks vajaliku kartograafilise materjali kavandamine ja koostamine;
2.2.16. koolitusvajaduse selgitamine geoinfosüsteemide ja kartograafia valdkonnas ning vajadusel koolituse kavandamine ja läbiviimine;
2.2.17. geoinformaatika infovahetuse organiseerimine maakonnas;
2.2.18. planeeringute elektroonilise registri pidamine internetis ja kehtestatud planeeringute arhiivi hoidmine.
 
2.3.  Majanduse ja infrastruktuuride valdkonnas:
2.3.1. põllumajandusliku tootmise ja maaelu edendamisega seonduvate probleemide lahendamine maakonnas, nõustamis- ja arendustegevuse koordineerimine maamajanduse valdkonnas, järelevalve teostamine riiklike vahendite sihipärase kasutamise üle;
2.3.2. vastavalt vajadusele põllumajandusliku tootmise seisundi analüüsimine maakonnas, maaelu korraldamisega seotud aruannete koostamine ja esitamine;
2.3.3. vajadusel maaelu arengule suunatud riiklike meetmete väljatöötamisel osalemine ja nende rakendamise koordineerimine maakonnas;
2.3.4. tehniliste infrastruktuuride arengu suunamine ja koordineerimine maakonnas, maavalitsuse seisukohtade ettevalmistamine tehniliste infrastruktuuride arengu küsimustes;
2.3.5. energeetika valdkonna ja Energiasäästu Sihtprogrammi koordineerimine maakonnas, energeetika- ja energiasäästu infovahetuse korraldamine maakonnas, omavalitsuste energiasäästu investeerimisprojektide nõustamine, reastamine ja vahendamine;
2.3.6. turismi töö koordineerimine maakonnas (vaatamisväärsused, turismiettevõtted, majutuspaigad, matkarajad, jalgrattarajad jms);
2.3.7. turismiinfo kogumine maakonnas ja maakonna tutvustamine messidel ning trükiste kaudu; turismialase infovahetuse organiseerimine;
2.3.8.maakonna turismi- ja matkamarsruutide koostamisel ning uute turismiobjektide kasutuselevõtmisel osalemine;
2.3.9. vajadusel teeninduse- ja turismiteemaliste küsitluste läbiviimine, tulemuste analüüsimine ja avalikustamine, aruannete koostamine nende tegevusvaldkondade kohta;
2.3.10. turismialase koostöö edendamine maavalitsuse välispartneritega ning ühisprojektides osalemise korraldamine;
2.3.11. maakonda tutvustavate trükiste koostamisel ning maakonda tutvustavate ekspositsioonide koostamisel osalemine messide ja näituste tarbeks, maakonna maine väljakujundamisele kaasaaitamine;
2.3.12. erinevate abiprogrammide (sh Euroopa Liidu tõukefondide) vahendite kasutamisele kaasaaitamine igakülgse koostöö ning toetava tegevuse kaudu SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, MTÜ Raplamaa Turism, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ning mittetulundusühingutega;
2.3.13. turismi ettevõtluse nõustamine, metoodilise materjali kogumine ja süstematiseerimine, projektide koostamisel ja elluviimisel osalemine;
2.3.14. koolitusvajaduse väljaselgitamine turismi valdkonnas, koolitusprogrammide koostamine ja koolituste läbiviimine;
2.3.15. regionaalsete turismiorganisatsioonide (sh SA Põhja-Eesti Turism) töös osalemine;
2.3.16. koostöö riigi turismiarenduskeskuse ja maakonna turismiinfopunktiga;
2.3.17. maakonna mõisaomanike ja maavalitsuse vaheliste kontaktide haldamine.
 
2.4. Ühistranspordi valdkonnas:
2.4.1. maakonna ühistranspordi arengu suunamine ja koordineerimine, ühistranspordi arenguprogrammide väljatöötamine ja elluviimine maakonnas,  maakonna reisijateveo küsimuste korraldamine;
2.4.2. maakonna elanike liiklemisvajaduse uuringute korraldamine ning maakonnaliinidel ühistranspordi teenindustaseme normide kehtestamine;
2.4.3. üleriigilise võrguga seotud ühistranspordi liinivõrgu kujundamine maakonnas;
2.4.4. maakonnaliinide infrastruktuuriobjektide planeerimise, rajamise, korrashoiu ja kasutamise korraldamine ning ühissõidukitele soodusliiklusolude loomine;
2.4.5. Eesti Vabariigi õigusaktide ja normide alusel eeskirjade ning juhendite väljatöötamine maakonna ühistranspordi korraldamiseks;
2.4.6. ühistranspordilubade, sõidukikaartide ja liinilubade väljastamine;
2.4.7. maakonnaliinidel vedajatega avaliku teenindamise lepingute ettevalmistamine ning avalike konkursside korraldamine vedajate valimiseks avalikule liiniveole või kommertsliiniveole;
2.4.8. riigieelarvest toetuste taotlemine valla, linna ja maakonna ühistranspordi rahastamiseks;
2.4.9. ettepanekute väljatöötamine maakonnas avaliku liiniveo sõidukilomeetri tariifide või sõidupiletihinna kehtestamiseks;
2.4.10. järelevalve korraldamine maakonnas välja antud ühistranspordiloa ja liiniloa nõuete ning sõlmitud avaliku teenindamise lepingute täitmise üle;
2.4.11. maakonnaliinide muudatuste kajastamine ühistranspordi andmebaasis;
2.4.12. vedajate esitatud aruannete põhjal koondi koostamine kohalike bussivedude maksumuse ja riigieelarve sihtotstarbelise toetuse kasutamise kohta ja Maanteeametile esitamine;
2.4.13. koostöö arendamine ettevõtete, kohalike omavalitsuste, teiste maavalitsuste ning organisatsioonidega ühistranspordi valdkonnas.
 
2.5. Maaküsimuste valdkonnas:
2.5.1. omandi- ja maareformi- ning maakorralduse ülesannete täitmine maakonnas;
2.5.2. maakasutussuhetes toimuvate protsesside analüüsimine, vastavate järelduste ja ettepanekute väljatöötamine;
2.5.3. maa riigi omandisse jätmise, munitsipaalomandisse andmise, kasutusvaldusesse andmise, vabade maade erastamise, kinnisasjaga piirneva maa (ribade) erastamise, riigimaale hoonestusõiguse seadmise, riigimaade enampakkumiseks ettevalmistamise, kinnisasja omandamiseks lubade andmise, laste sünnist tulenevate soodustuste menetlemise, kasvava metsa hindamise, maa ostueesõigusega erastamise korraldamine;
2.5.4. riigile kuuluva asja piiratud asjaõigusega koormamise, maa ajutiseks kasutamiseks andmise, kasutusvaldusesse antud maade omandamise korraldamine; maa erastamise müügilepingute ettevalmistamine ja sõlmimine, hüpoteegiga koormatud kinnisasjale välja antavate metsateatiste kooskõlastamine, võlakohustuse ülekandmise taotluste ja hüpoteegiga koormatud kinnistute jagamise taotluste menetlemine;
2.5.5. järelevalve teostamine maakorralduse seaduslikkuse üle ja riigi esindamine maakorraldustoimingutes;
2.5.6. maavanema esindamine notariaaltoimingutes;
2.5.7. riigi esindamine maaparandusühistutes;
2.5.8. omandi- ja maareformi läbiviimiseks ettenähtud riigieelarveliste vahendite taotlemise ning järelevalve ja vahendite kasutamise üle arvestuse korraldamine;
2.5.9. maamõõtjate esitatud maa riigi kulul tagastamise tööde aktide kontrollimine, riigi kulul katastriüksuste moodustamise üle arvestuse pidamine ja arvete edastamine saatmiseks Maa-ametile;
2.5.10. kohalike omavalitsuste, teiste asutuste ja kodanike nõustamine omandireformi reguleerivate õigusaktide rakendamisel ja valdkonda kuuluvates küsimustes;
2.5.11. ettepanekute tegemine valdkonnas kooskõlastamiseks esitatud õigusaktide eelnõude jm dokumentide kohta;
2.5.12. teenistusalase informatsiooni edastamine maavanemale, maavalitsuse osakondadele, sihtrühmadele, koostööpartneritele nende vajaduste piires ning maatoimingutega seotud info kajastamise tagamine maavalitsuse kodulehel;
2.5.13. arhiivitoimikute komplekteerimine ning ettenähtud korras dokumentide üleandmise tagamine arhiivi;
2.5.14. maa tagastamise seaduslikkuse ning kohalike omavalitsuste tehtud vara kompensatsiooni arvutuste õigsuse kontrollimine;
2.5.15. õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise komisjoni dokumentatsiooni ja registrite nõuetekohase vormistamise, liikumise ja säilitamise kindlustamine;
2.5.16. õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonna komisjonile materjalide ettevalmistamine kohtueelseks istungiks ning komisjoni istungite protokollimine, protokollide edastamine kohalikele omavalitsustele ning kodanikele;
2.5.17. maareformi registri pidamine, toimikute andmete sisestamine maa infosüsteemide andmebaasi, arvestuse pidamine maareformi käigus kinnistute moodustamisel koostatud dokumentatsiooni üle ning vajalike andmekogude koostamine;
2.5.18. omandireformi korraldamisega seonduva aruandluse koostamine ja esitamine.
 
2.6. Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmine järgmiste üleriigiliste ja välisabi programmide menetlemisel:
2.6.1.  „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" elukeskkonna arendamise rakenduskava meede „Kohalike avalike teenuste arendamine";
2.6.2. „Eesti maaelu arengukava 2007-1013" (MAK) meede 1.1. „Koolitus- ja teavitustegevuse toetus";
2.6.3. „Eesti maaelu arengukava 2007-1013" (MAK) meede 3.2. „Külade uuendamine ja arendamine";
2.6.4. Hajaasustuse veeprogramm;
2.6.5. Kohaliku omaalgatuse programm;
2.6.6. Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm;
2.6.7. Maakondlik arendustegevuse programm.
 
2.7 Muudes valdkondades:
2.7.1. keskkonnakaitse küsimuste lahendamine keskkonnakaitse, objektide keskkonnamõjude hindamise ja planeeringute keskkonnamõjude strateegilise hindamise, jäätmemajanduse, veemajanduse ja turismi (ökoturism, koormustaluvus jm) valdkondades;
2.7.2. riigieelarveliste sihtotstarbeliste eraldiste ja toetuste (harrastusspordi toetuseks eraldatud vahendid, laste riikliku hoolekande vahendid asenduskodus Maidla Lastekodu, toimetulekutoetused omavalitsuses, Kohaliku Omaalgatuse Programmi vahendid jt) üle järelevalve teostamine koostöös haridus- ja sotsiaalosakonnaga;
2.7.3. kodukaunistamise tegevuse koordineerimine maakonnas, üleriigilise heakorrakonkursi „Kaunis Eesti kodu" läbiviimine Rapla maakonnas, albumi „Kaunis kodu" koostamisel osalemine, Eesti Kodukaunistamise Ühenduse keskjuhatuse töös osalemine;
2.7.4. Euroopa Liidu teavitustöö läbiviimine maakonnas;
2.7.5. koostöö ja infovahetus SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ning vabaühendustega (sh Rapla Maakonna Külade Liidu, LEADER Raplamaa Partnerluskogu ja Rohelise Jõemaa Partnerluskoguga);
2.7.6. maavanema vastuvõttude ja maavalitsuse ürituste ettevalmistamisel osalemine,
2.7.7. teostada järelevalvet osakonna tegevusvaldkondades;
2.7.8. teavitada järelevalve tulemustest maavanemat ja järelevalve subjekte;
2.7.9. edastada nõudmisel järelevalve aktid ja õiendid ja muud dokumendid vastavate valdkondade ministeeriumidele;
2.7.10. nõustada ja juhendada osakonna pädevustesse kuuluvates tegevusvaldkondades.
 
 
III  OSAKONNA ÕIGUSED
Osakonnal on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:
3.1.  saada osakonna põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, andmeid, dokumente;
3.2.  teha maavanemale ettepanekuid ja avaldada arvamust osakonna põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmise kohta;
3.3.  osaleda maakonna arengut toetavate projektide väljatöötamisel ja ellurakendamisel osakonna tegevusvaldkondades;
3.4.  arendada koostööd ministeeriumide, teiste valitsus- ja riigiasutustega, kohalike omavalitsuste ja teiste institutsioonidega osakonna pädevuse piires.
 
 
IV OSAKONNA KOHUSTUSED
Osakond on kohustatud:
4.1. täitma temale pandud ülesanded kvaliteetselt ja õigel ajal;
4.2. menetlema esitatud avaldusi ja kaebusi osakonna valdkondi puutuvates küsimustes;
4.3. kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid otstarbekalt ning heaperemehelikult;
4.4. edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.
 
V OSAKONNA STRUKTUUR JA JUHTIMINE
5.1. Osakonna struktuuri, koosseisu ja ametijuhendid kinnitab maavanem osakonnajuhataja ettepanekul.
5.2. Osakonna ametnikud nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem korraldusega.
5.3. Osakonna tegevust juhib osakonnajuhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem.
5.4. Osakonnajuhataja asendamine on määratud tema ametijuhendis.
5.5. Osakonnajuhataja:
5.5.1. juhib osakonna tööd ja vastutab osakonnale pandud ülesannete õigeaegse ja asjatundliku lahendamise eest;  
5.5.2. teeb maavanemale ettepanekuid osakonna koosseisu, töötasustamise, töökorralduse, tunnustamise ja muudes osakonda puudutavates küsimustes;
5.5.3. annab osakonna pädevuse piires oma alluvatele juhiseid ja korraldusi;
5.5.4. käsutab ja kasutab oma pädevuse piires osakonna kasutuses olevat vara;
5.5.5. annab oma tegevusest aru maavanemale.
 
VI LÕPPSÄTTED
6.1 Osakonna ümberkorraldamine ja teenistujate koosseisu muutmine toimub maavanema korralduse alusel ning struktuuri muutmine ja tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse seaduses sätestatud korras.
  
Toimetaja: VEIKO RAKASELG