Planeeringute järelevalve

11.12.15

Maavanem teostab planeerimisseaduse alusel järelevalvet kohalike omavalitsuste kõikide üldplaneeringute ja teatud juhul ka detailplaneeringute üle.

 

Detailplaneeringute üle teostatakse järelevalvet järgmistel juhtudel:

  • detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks;
  • detailplaneering koostatakse maa-alale, mille kohta puudub kehtestatud üldplaneering;
  • detailplaneering, mille avalikul väljapanekul esitatud vastuväidetega ei ole kohalik omavalitsus nõustunud.

 

Maavanema, kui järelevalve teostaja pädevuses on:

  • planeeringuõigusaktidele vastavuse kontrollimine;
  • planeeringu liigilt üldisemale kehtestatud planeeringule vastavuse kontrollimine;
  • nõusoleku andmine liigilt üldisema kehtestatud planeeringu muutmiseks;
  • planeeringus riigi huvide järgimise kontrollimine;
  • planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute ning planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ärakuulamine ja seisukoha andmine vastuväidete kohta.

 

Ametinimetused ja ametijuhendid Nimi Telefon e-mail Ruum

Nõunik (planeeringud)

Piret Kivi

484 1141

534 14263

Piret.Kivi@rapla.maavalitsus.ee

 407

Planeeringute spetsialist

Aire Müürsepp

484 1142

586 64476

Aire.Muursepp@rapla.maavalitsus.ee  

 407

 

Toimetaja: TIINA MARTIN