Maavanema tänukirja statuut

13.01.17

 I ÜLDSÄTTED

1. Statuut kehtestab Rapla maavanema tänukirja (edaspidi tänukiri) andmise alused ja korra.

 

II TÄNUKIRJA ANDMISE ALUSED

2. Tänukirjaga autasustatakse:

2.1 maakonna inimesi, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi oma töös või maakonna arendamisel:

juubelitähtpäevade puhul (50., 60. sünnipäev, edasi iga viie aasta järel)

ametist lahkumise puhul

2.2 maakonna ühinguid, organisatsioone, seltse, mittetulunduslikke ühendusi teenete eest maakonna arendamisel nende juubelitähtpäevade (10., 20., 30., jne aastapäev, erandina 25., 75., jne) puhul;

2.3 maakonna tervishoiu-, kultuuri-, haridus- ning riigiasutusi nende tegevuse juubelitähtpäevade (juubelitähtpäevad on 10., 20., 30., jne, erandina 25., 75., jne) puhul;

2.4  üksikisikuid, juriidilisi isikuid, mittetulunduslikke ühendusi ja teisi organisatsioone ning asutusi nende ühekordse silmapaistva saavutuse eest või tähtpäevade puhul.

 

III TAOTLUSE ESITAMINE

3. Taotlusi tänukirja andmiseks võivad esitada maasekretär, maavalitsuse osakonnajuhatajad, maakonna omavalitsused, seltsid, liidud, füüsilised ja juriidilised isikud. Maavanem kooskõlastab tänukirja andmise vastava osakonna juhatajaga.

4. Maavanem võib tänukirjaga autasustamise otsustada ka ilma vastava taotluseta.

5. Taotlus esitatakse vormikohasel blanketil (lisatud) maasekretärile kooskõlastamiseks vähemalt viis päeva enne autasustamist  (sünnipäevade puhul viis päeva enne sünnipäeva). Maasekretär esitab taotluse kooskõlastamiseks maavanemale.

6. Tänukirja taotlejat teavitatakse tänukirja andmisest/mitteandmisest. Mitteandmise korral põhjendatakse otsust.

 

IV TÄNUKIRJA VORMISTAMINE JA KÄTTEANDMINE

8. Tänukirja vormistab kantselei taotluses märgitud tekstiga.

9. Tänukirjale kirjutab alla maavanem.

10. Tänukiri antakse üle taotluses märgitud ajal ning kohas. Tänukirja annab üle maavanem või volitab selleks maasekretäri, osakonna juhatajat või kedagi teist maavalitsuse ametnikest.

11. Arvestust tänukirja saajate kohta peab personalitöö peaspetsialist.

 

Kinnitatud Rapla Maavanema korraldusega 23.03.2005 nr 206

 

Tänukirja taotluse vorm

 

 

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ