Raplamaa maakonnaplaneering

16.02.17

Koostatav maakonnaplaneering „Rapla maakonnaplaneering 2030+"

 

Vabariigi Valitsus algatas 18.07.2013 korraldusega nr 337 uute maakonnaplaneeringute koostamise kõigis maakondades, sh Rapla maakonnas, millele järgnevalt algatas Rapla maavanem 29.08.2013 korraldusega nr 1-1/415 maakonnaplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

 

Maakonnaplaneeringu koostamist korraldab ja ka kehtestab Rapla maavanem ning planeeringualaks on kogu Rapla maakond.

 

„Rapla maakonnaplaneeringu 2030+" koostamise eesmärgiks on ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele ning teistest üleriigilistest ja maakonna arengudokumentidest tulenevatest „Planeerimiseseaduse" § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamisest kogu Rapla maakonna territooriumil.

 

Rapla maakonnaplaneeringu 2030+ kooskõlastamine

 

Rapla maakonnaplaneering +2030 seletuskiri

kaart 1- Asustuse suunamine

kaart 2- Loodus-ja kultuuriväärtused

kaart 3- Tehniline taristu

 

Raplamaa maakonnaplaneeringu 2030+ KSH aruanne (vaheversioon)

 

Ruumilise arengu analüüs

Rapla maakonnaplaneeringu lähteseisukohad

Rapla maakonnaplaneeringu keskkonnamõju  strateegilise hindamise programm

Rapla maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi lisa 1

Rapla maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi lisa 2

Rapla maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi lisa 3

Rapla maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi lisa 4

 

 

Kehtiv maakonnaplaneering

 

Maakonnaplaneeringu eesmärgiks on maakonna territooriumi arengu üldistatud käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja olulisemate infrastruktuuri objektide asukoha määramine. Samuti on maakonnaplaneering aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele, kehtestatud üldplaneeringu puudumise korral valla ja linna detailplaneeringute koostamisele ning projekteerimistingimuste väljaandmisele. Kuna maakonnaplaneering ja üldplaneering on liigilt erinevad planeeringud, siis ei pea maakonnaplaneeringus ning üldplaneeringus esitatud andmed olema alati identsed.

 

Dokumendid:

Raplamaa maakonnaplaneeringu seletuskiri

Raplamaa maakonnaplaneeringu põhijoonis

 

Planeerimisvaldkonna eest vastutavad maavalitsuses:

Ametinimetused ja ametijuhendid Nimi Telefon e-mail Ruum

Nõunik (planeeringud)

Piret Kivi

484 1141

534 14263

Piret.Kivi@rapla.maavalitsus.ee

 407

Planeeringute spetsialist

Aire Müürsepp

484 1142

586 64476

Aire.Muursepp@rapla.maavalitsus.ee  

 407

 

Toimetaja: TIINA MARTIN