Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008 - 2015

29.12.14

Teemaplaneeringu eesmärk on Rapla maakonna elanike põhivajaduste rahuldamise tagamine igapäevaste sotsiaalteenuste kättesaadavuse näol aastani 2015. Teemaplaneering täpsustab ja täiendab kehtivat maakonnaplaneeringut, andes alused maakonna sotsiaalse infrastruktuuri optimeerimiseks ja arendamiseks. Planeeringuga leitakse ja tagatakse teenuste kättesaadavuse otstarbekaimad lahendused eri piirkondade elanikele ja töötatakse välja ühiskondliku transpordi optimaalne võrk ning liikumise sagedus. Planeeringuga ei tehta ettepanekuid haldusterritoriaalseteks muudatusteks.

 

Raplamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2008 - 2015" kehtestati Rapla Maavanema 01.11.2010 korraldusega.

 

Dokumendid:

Teemaplaneeringu seletuskiri

Teemaplaneeringu põhijoonis

Teenuste kättesaadavus kantides 2008. aastal

Probleemsed teenused

Potentsiaalselt probleemsed teenused

 

Täiendavad joonised:

Rapla maakonna kandid

Rapla maakonna kantide tüübid

Maakonna rahvastiku asustustihedus

Maakonna teekatted

Maakonna ühistransport

Alushariduse kättesaadavus

Alghariduse kättesaadavus

Põhihariduse kättesaadavus

Üldkeskhariduse ja kutsehariduse kättesaadavus

Perearstiteenuse kättesaadavus

Ravimimüügi teenuse kättesaadavus

Esmatarbekaupade kättesaadavus

Postiteenuse kättesaadavus