Maa ostueesõigusega erastamine

20.02.15

Kohalik omavalitsus esitab maa erastamise korraldajale ostueesõigusega erastamise juriidilise ja katastriüksuse moodustamise toimiku.

 

Arengu- ja planeeringuosakonna maatoimingud
maa erastamise korraldaja:
1. Hindab kohaliku omavalitsuse poolt esitatud dokumentide ja andmete õigsust.
2. Kontrollib Keskkonnateenistuse kooskõlastuse olemasolu juhul kui ostueesõigusega erastatav maa on suurem kui 2 ha ja edastab materjalid Keskkonnateenistusele kooskõlastuse saamiseks vastavalt maareformi seaduse § 20 lõikele 12
3. Edastab katastriüksuse mõõdistamise toimiku maakatastrile registreerimiseks.
4. Korraldab erastatava maa ja sellel kasvava metsa müügihinna määramise. Juhul kui metsamaa pindala on suurem kui 0,5 ha, edastab materjalid Keskkonnaagentuurile kasvava metsa ja metsamaa maksumuse määramiseks.
5. Valmistab ette ostueesõigusega erastamise korralduse ja teavitab sellest erastamise õigustatud subjekti.
6. Korraldab maa ostueesõigusega erastamise lepingu ettevalmistamise ja sõlmimise.
7. Esitab ostueesõigusega erastatava maa erastamise materjalid Kinnistuportaali kaudu Pärnu Maakohtu kinnistusosakonnale.

Väljastatavad dokumendid

1. Maavanema korraldus maa ostueesõigusega erastamise tingimuste kohta. Korraldus väljastatakse postiga või meili teel. Korralduses näidatakse ära maa erastamise tingimused, kord ja tähtajad. Korraldust on õigus vaidlustada haldusmenetluse seaduses või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
2. Maa ostueesõigusega erastamise ostu-müügileping koos lisadega (plaan, piiriprotokoll). 

 

Maa erastaja poolt teostatavad toimingud

1. Erastatava maa müügihinna tasumine.
2. Erastamise korraldamise kulude tasumine:
·   0,5% maa ja sellel kasvava metsa müügihinnast, kuid mitte vähem kui 15 eurot,
·   kasvava metsa maksumuse määramise kulud.
3. Maa ostu-müügilepingu sõlmimine digitaalselt, Rapla Maavalitsuses lihtkirjalikult või ostja soovi kohaselt notariaalselt. Notariaalse lepingu tõestamise korral tasub tõestamise kulud ostja. Järelmaksuga leping tõestatakse notariaalselt. Ostja on kohustatud sõlmima maa müügilepingu kolme kuu jooksul arvates korralduse välja andmisest 
4. Enne kinnistamist riigilõivu tasumine, riigilõivu suurus sõltub maa müügihinnast.

 

Maa ostueesõigusega erastamisel rakendatavad soodustused

1. Eesti alalisele elanikule, kes erastab maad elamu, suvila või aiamaja juurde korrutatakse erastatava maa müügihind kuni 2 ha ulatuses koefitsiendiga 0,5 . Üks isik saab sooduskoefitsiendiga erastada maad ühe elamu ja ühe suvila või aiamaja juurde.
2. Põllumajandusmaa ostueesõigusega erastamisel äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjale, kes tegeleb erastatava maa asukohajärgse kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil põllumajandusliku tootmisega, korrutatakse erastatava põllumajandusmaa müügihind koefitsiendiga 0,5.
3. Maa erastamisel on ostjal õigus müügihinna tasumisel kasutada järelmaksu:
1)  kuni 5 aastat, kui maa müügihind on 1590 kuni 19 170 eurot;
2)  kuni 10 aastat, kui maa müügihind on 19 171 kuni 319 550 eurot;
3)  kuni 15 aastat, kui maa müügihind on üle 319 550 eurot;
arvestusega, et vähemalt 10 protsenti ostuhinnast tasutakse enne müügilepingu sõlmimist, võla tasumine tagatakse hüpoteegiga ja järelmaksu korral maksab ostja aastas tasumisele kuuluvalt summalt intressi 10 protsenti aastas.
4. Maa ostueesõigusega erastamisel on õigus müügihinna tasumisel kasutada järelmaksu kuni 50 aastat:
a.  füüsilised isikud erastatava elamu, suvila ja aiamaja krundi või teenindamiseks vajaliku maa eest, põllumajandus-, metsa-ja sihtotstarbeta maa eest, Eesti NSV taluseaduse alusel põliseks kasutamiseks antud maa eest; põllumajanduslike tootmishoonete maa eest ning füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegeleb põllumajandusliku tootmisega loomakasvatushoone juurde erastatava vaba põllumajandusmaa eest
b.  äriregistrisse kantud Eesti eraõiguslik juriidiline isik, kes tegeleb põllumajandusliku tootmisega, loomakasvatushoone juurde erastatava vaba põllumajandusmaa eest ning põllumajanduslike tootmishoonete maa eest
arvestusega, et aastas tasumisele kuuluv summa ei ole väiksem kui 127 eurot, vähemalt 10 % ostuhinnast tasutakse enne maa müügilepingu sõlmimist ja järelmaksu korral maksab ostja aastas tasumisele kuuluvalt summalt intressi 5 protsenti aastas.
5. Ostueesõigusega erastatud maa müügihinda võib vähendada või väljaostuvõlga kustutada maaomaniku või maa erastaja iga pärast 1996. aasta 7. juunit sündinud lapse kohta kuni 1600 euro ulatuses sõltumata ostu-müügilepingu sõlmimise ajast.
6. Ostueesõigusega erastatud maa müügihinda võib vähendada või väljaostuvõlga kustutada 1600 euro ulatuses, kui maa erastaja kasvatada ja ülal pidada on ostu-müügilepingu sõlmimise ajal vähemalt neli alla 18-aastast last.
7. Maa erastamise korraldajale esitatakse vormikohane avaldus koos laste sünnitunnistuste tõestatud koopiatega

 

Valdkonnaga tegelev ametnik: 

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Ruum

Arengu-ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja maatoimingute alal

Anne Milsaar

484 1123

530 41227

Anne.Milsaar@rapla.maavalitsus.ee 

 319

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ