Riigi maa kasutusvaldusesse andmine

20.02.15
Maa riigi omandamisse jätmine ja sellele maale kasutusvalduse seadmine
 
Õiguslik alus: maareformi seaduse § 20, 21, 23³, 34¹ ja Vabariigi Valitsuse 31.01.2005.a. määrusega nr 24 kinnitatud "Riigimaa kasutusvaldusesse andmise ja riigimaale kasutusvalduse seadmise kord".
 
Esitatavad dokumendid
Kohalik omavalitsus esitab maavanemale vaba põllumajandusmaa maatükkide plaanid ja registreerimislehed ning volikogu otsusega kinnitatud vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja.
 

Maatoimingud
Maa kasutusvaldusesse andmise korraldaja:

 1. Hindab kohaliku omavalitsuse poolt esitatud kasutusvaldusesse antavate vaba põllumajandusmaa maatükkide plaani ja registreerimislehte ja selgitab välja riigi huvi plaanile kantud maatükkide osas.
 2. Valmistab ette maavanema korralduse maatükkide avaliku väljapaneku loa andmiseks.
 3. Vaatab läbi vallavolikogu poolt esitatud ettepaneku maa kasutusvalduse taotlejate eelistamisest ja kontrollib ettepaneku õiguspärasust; eelistusega nõustumisel valmistab ette maavanema otsuse; mittenõustumisel tagastab ettepaneku vallavolikogule uueks arutamiseks.
 4. Korraldab maa riigi omandisse jätmise, milleks:
 -  valmistab ette maavanema korralduse maa riigi omandisse jätmiseks;
 -  korraldab riigi omandisse jäetud maa maakatastris registreerimise;
 -  korraldab maa riigi omandisse jätmise kohta teate avaldamise avalikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 -  korraldab riigi omandisse jäetud maa riigivara registris registreerimise.
 5. Tellib vajadusel hinnangu kasvava metsa puistu tagavara kohta puuliikide lõikes.
 6. Valmistab ette kasutusvalduse seadmise tingimuste korralduse ja teavitab sellest õigustatud isikut.
 7. Korraldab kasutusvaldusesse seadmise lepingu ettevalmistamise ja sõlmimise.
 8. Korraldab kasutusvalduse lepingu kohta teate avaldamise avalikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 9. Korraldab kasutusvalduse lepingu riigivara registris registreerimise.
10. Korraldab kasutusvaldusesse antud maa kinnistamise.

Väljastatavad dokumendid

1. Maavanema korraldus maa riigi omandisse jätmise kohta.
2. Maavanema korraldus vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmise tingimuste kohta, mis väljastatakse kas allkirja vastu või tähitud postiga. Korralduses näidatakse ära maa kasutusvaldusesse andmise tingimused, kord ja tähtajad.
3. Kasutusvalduse seadmise leping.

Maa kasutusvaldaja poolt teostatavad toimingud:
 

1. Maa kasutusvaldusesse andmisega seotud kulude tasumine
    Kasutusvaldusesse andmise kulud on :
a) kasutusvaldusesse antava maa katastriüksuse moodustamise kulud,
b) vallavalitsuse poolt teostatud eeltoimingute kulud – kuni 19,20 eurot,
c) maa kasutusvaldusesse andmise otsustaja kulud - 31 eurot,
d) kasvava metsa koguse puuliikide lõikes määramise kulud,
e) kasutusvalduse kinnistamisel tasutav riigilõiv.
2. Maa kasutusvaldusesse andmise lepingu sõlmimine lihtkirjalikult või kasutusvaldaja soovi kohaselt notariaalselt. Notariaalse lepingu korral tasub tõestamise kulud ostja.

 

Kasutusvaldaja on kohustatud sõlmima maa kasutusvaldusesse andmise lepingu kolme kuu jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest. Korralduse tingimustega mittenõustumise korral on kasutusvaldajal õigus vaidlustada korraldust haldusmenetluse seaduses või halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
 
Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmise piirmäärad:
Vaba põllumajandusmaad võib üks isik kasutusvaldusesse saada kuni 250 ha, mille koosseisu võib maakorraldusnõuetest tulenevalt kuuluda kokku kuni 15 ha metsamaad.
 
Valdkonnaga tegelevad ametnikud:
 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Ruum

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja maatoimingute alal

Anne Milsaar

484 1123 

Anne.Milsaar@rapla.maavalitsus.ee 

 319

Maatoimingute peaspetsialist

Tiiu Arula

484 1128 

Tiiu.Arula@rapla.maavalitsus.ee 

 317

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ