Loa taotlemine kinnisasja omandamiseks

20.02.15
Lähtuvalt kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (edaspidi seadus) § 4 lõikele 6 võivad lepinguriigi juriidilised isikud, kes ei vasta seaduse paragrahvi 4 lõikes 3-5 3 sätestatud nõuetele, omandada kinnisasja, mille koosseisus on põllumajandus- ja metsamaad 10 ha või rohkem, maavanema loal. § 5 lõike 1 järgi on kolmanda riigi kodanikul õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi üksnes maavanema loal, kui ta on elanud Eestis püsivalt vähemalt kuus kuud või on loa taotlemise aastale vahetult eelneva aasta tegelenud Eestis füüsilisest isikust ettevõtjanapõllumajandustoodete tootmisega või metsa majandamisega.

Nõusoleku saamiseks esitab taotleja maavanemale vormikohase avalduse koos avalduses märgitud lisadega.

Pärast taotluse saamist esitab maavanem taotluse viivitamatult kinnisasja asukoha järgse kohaliku omavalitsuse volikogule seisukoha võtmiseks. Kohaliku omavalitsuse volikogu kohustub andma seisukoha 45 päeva jooksul taotluse saamisest. Seisukoha mitteandmine nimetatud tähtaja jooksul loetakse nõusolekuks.

Kui kohaliku omavalitsuse volikogu ei toeta loa andmist, kuid maavanem soovib luba anda, esitab maavanem taotluse otsustamiseks põllumajandusministrile. Põllumajandusminister otsustab loa andmise ühe kuu jooksul taotluse saamisest.

Maavanem otsustab loa andmise 60 päeva jooksul taotleja poolt esitatud avalduse registreerimist maavalitsuses. Loa andmine vormistatakse maavanema korraldusena, mis väljastatakse taotlejale. Korraldust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses või halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud tähtajal ja korras. 
 

Valdkonnaga tegelev ametnik

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Ruum

Arengu-ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja maatoimingute alal

Anne Milsaar

484 112

53041227 

Anne.Milsaar@rapla.maavalitsus.ee 

 319

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ