Järelevalve kohalike omavalitsuste tegevuse üle

30.10.14
Järelevalve sisu
Riikliku järelevalve sisuks on kontroll haldustoimingute õiguspärasuse üle. Maavanema järelevalvepädevus kohalike omavalitsuste tegevuse üle on sätestatud Vabariigi Valitsuse seaduse §-is 85. Maavanemal on õigus teostada järelevalvet maakonna kohalike omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste üksikaktide seaduslikkuse üle ning seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses ka kohalike omavalitsusüksuste kasutuses või valduses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle. Maavanemal või tema poolt volitatud ametnikul on õigus kontrollida seadusega kohalikule omavalitsusele pandud või kohaliku omavalitsuse poolt halduslepinguga võetud riiklike ülesannete täitmist.
Järelevalve teostamiseks on maavanemal õigus nõuda maakonna kohalike omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste jõustunud õigusaktide ärakirju. Kohalikud volikogud ja valitsused on kohustatud ärakirjad esitama hiljemalt seitsmendal päeval pärast maavanema nõude saamist. Kui maavanem leiab, et kohaliku omavalitsuse volikogu või valitsuse üksikakt kas täielikult või osaliselt ei vasta põhiseadusele, seadusele või seaduse alusel antud muule õigusaktile, võib ta esitada kirjaliku ettepaneku viia üksikakt või selle säte 15 päeva jooksul põhiseaduse, seaduse või muu õigusaktiga vastavusse. Kui volikogu või valitsus ei ole 15 päeva jooksul pärast maavanema kirjaliku ettepaneku saamist üksikakti või selle sätet põhiseaduse, seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla viinud või on keeldunud seda tegemast, pöördub maavanem halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras protestiga halduskohtusse.
 
Õiguslik alus
 
Järelevalve algatamine
Maavanem algatab järelevalve kas konkreetse kaebuse alusel või omal initsiatiivil. Järelevalve algatamisest ja selle tulemusest informeeritakse nii kaebuse esitajat, kui kohalikku omavalitsust. 
 
 

Ametinimetused ja ametijuhendid 

Nimi

Telefon

E-post

Ruum

Maasekretär

Ene Matetski

484 1102 

Ene.Matetski@rapla.maavalitsus.ee 

 326

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ