Isikliku kasutusõiguse seadmine riigi maale

20.02.15

Riigi omandis oleva maakatastrisse kandmata maa piiratud asjaõigusega koormamine

 

Õiguslik alus: Asjaõigusseaduse § 225, § 226, Vabariigi Valitsuse 03.09.1996. a määrusega nr 226 kinnitatud "Maa riigi omandisse jätmise kord" punktid 20–22.

 

Esitatavad dokumendid:

Riigi omandis oleva maakatastrisse kandmata maa ja riigi omandis oleva kinnisasja reaalservituudiga või isikliku kasutusõigusega koormamist võivad algatada asjast huvitatud füüsiline isik, eraõiguslik juriidiline isik, avalik-õiguslik juriidiline isik, riigivara valitseja või riigivara valitsema volitatud asutus.


Maakatastrisse kandmata maa puhul on maavanemal õigus:
1. võtta riigi nimel vastu tehnovõrgu või -rajatise rajamiseks riigimaa piiratud asjaõigusega koormamisega seotud otsuseid ja teostada toiminguid;
2. lubada paigaldada piirneval maal õiguslikul alusel püstitatava ehitise rajamiseks vajalikke seadmeid, mehhanisme ja materjale kuni üheks aastaks, samuti paigaldada sotsiaal-kultuurilise olemusega objekte ning korraldada ühekordseid üritusi.)
3. anda nõusolek maareformi seaduse paragrahvi 31 lõikes 2 nimetatud maal asuva ehitise lammutamiseks.

Avalduses tuleb märkida:
  1) andmed reaalservituudiga või isikliku kasutusõigusega koormamist taotleva isiku kohta:
      füüsilise isiku puhul – avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg ja passiandmed) ning elukoht, telefon, e-mail;
       juriidilise isiku puhul – nimi, asukoht, telefon, e-mail, äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kandmise kuupäev ja registrikood ning juriidilist isikut esindama õigustatud isiku nimi;
  2) koormatava kinnisasja asukoht (aadress);
  3) reaalservituudiga või isikliku kasutusõigusega koormamise tähtaeg;
  4) reaalservituudiga koormamise korral kinnisasja, mille kasuks koormamist taotletakse (valitsev kinnisasi), kinnistusraamatu kinnistusregistriosa number ja aadress;
  5) reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse sisu.

Avaldusele lisatakse olenevalt asjaoludest:
  1) juriidilise isiku puhul – väljavõte äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist, juriidilist isikut esindama volitatud isiku passi isikuandmeid sisaldavate lehekülgede koopiad ja esindusõigust tõendav dokument;
  2) füüsilise isiku puhul – passi isikuandmeid sisaldavate lehekülgede koopiad;
  3) kinnistusraamatu väljavõte valitseva kinnisasja kohta;
  4) väljavõte katastrikaardist, millel on üheselt võimalik määrata koormatav ala. Skeemil peab olema tähistatud reaalservituudiga või isikliku kasutusõigusega koormatav ala ning vajaduse korral juurdepääsutee;
  5) tehnorajatise või -võrgu (edaspidi tehnorajatis) püstitamise õiguslikku alust tõendav dokument. Püstitatava tehnorajatise puhul väljavõte detailplaneeringust või tehnorajatise ehitusprojektist.
Avalduses tuleb märkida koormatava riigimaa asukoht (aadress) ja kirjeldus (pindala, paiknemine jms) ning reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse tasu suurus ning kohustus hüvitada reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmise kulud. Avaldusele lisatakse riigimaa asendiplaan ja ehitatava ehitise ehitusprojekt ehitusloa taotlemisel esitatavas mahus ja detailsuses. Kui avalduse esitajal ei ole võimalik lisada mõnda käesolevas paragrahvis nimetatud dokumentidest, tuleb avalduses näidata põhjus, miks ei ole võimalik seda dokumenti lisada

Riigivara valitseja:
·  kui avaldus ei vasta esitatud nõuetele, annab mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
·  selgitab välja riigimaa koormamisel olulised asjaolud ning kooskõlastab koormamise otsuse eelnõu teiste asjasse puutuvate riigimaa valitsejatega.
·  langetab riigimaa reaalservituudiga või isikliku kasutusõigusega koormamise otsuse ühe kuu jooksul avalduse registreerimise päevast arvates.

Väljastatavad dokumendid:
·  maavanema korraldus riigimaa reaalservituudiga või isikliku kasutusõigusega koormamise kohta
 Reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse omandaja toimingud: 
·  Pärast koormamise otsuse jõustumist sõlmivad riigivara valitseja ja reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse omandaja riigi omandis oleva kinnisasja reaalservituudiga või isikliku kasutusõigusega koormamise lepingu ja asjaõiguslepingu. Lepingud tõestatakse notariaalselt.
·  Koormamisega seotud kulud, sealhulgas notaritasu, tasub reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse omandaja
·  Tehnovõrgu või -rajatise ehitamisel ja kasutamisel tekkiva kahju hüvitise, avarii ja selle likvideerimise käigus tekitatud kahju hüvitise ning reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse lõppemisel tehnorajatise kõrvaldamisega tekkinud kahju hüvitise tasub riigivara valitseja poolt näidatud arvele.
·  Tehnovõrgu või -rajatise kasutusõiguse üleminekust peab reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse omaja kolme tööpäeva jooksul teatama riigivara valitsejale.

 

Valdkonnaga tegelev ametnik:

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Ruum

Arengu-ja planeeringuosakonna maaatoimingute peaspetsialist

Tiiu Arula

484 1128

Tiiu.Arula@rapla.maavalitsus.ee 

 317

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ