Hüpoteegiga koormatud kinnnistu ost-müük koos võla ülekandmisega

20.02.15

Hüpoteegiga koormatud kinnistu väljaostuvõla ülekandmise taotlemine kinnistu omandajale

 
Kinnistu omandaja esitab maavanemale avalduse, millise kinnistu väljaostuvõlga üle võetakse.
 
Erastamise korraldajal on õigus keelduda nõusoleku andmisest, kui on alust eeldada, et kinnisasja omandaja ei ole võimeline võlakohustust täitma. Võla ülekandmisega nõustumine vormistatakse notariaalses vormis sõlmitava lepinguga.
 
Lepingule kirjutavad alla:
  • maavanem või tema poolt volitatud isik,
  • võla loovutaja (kinnistu omanik)
  • isik, kellele võlg üle kantakse (kinnistu omandaja).
Lepingu notariaalse tõestamisega seotud kulud kannavad võlga ülekandvad isikud.
 

Valdkonnaga tegelev ametnik

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Ruum

Arengu-ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja maatoimingute alal

Anne Milsaar

484 1123

530 41227

Anne.Milsaar@rapla.maavalitsus.ee 

 319

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ