Rapla Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna tänukirja statuut

29.05.14

 I ÜLDSÄTTED

1. Statuut kehtestab Rapla Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna (edaspidi: osakond) tänukirja (edaspidi: tänukiri) andmise alused ja korra.

 

II TÄNUKIRJA ANDMISE ALUSED

2. Tänukirjaga autasustatakse:

2.1 hariduse-, kultuuri, spordi-ja noorsootöö, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna töötajaid:

juubelitähtpäevade puhul (50., 60., 65.,70. sünnipäev)

kauaaegse eduka töö eest (25., 30., 40., 50., jne tööaasta täitumisel) ja teenitud vanaduspensionile siirdumisel;

ühekordsete tähtsate ja suuremahuliste maakondlike ja vabariiklike tööülesannete ja/või projektide silmapaistva täitmise eest;

õpilaste juhendamise eest, kes on saanud silmapaistvaid tulemusi –  esimesed kolm kohta vabariiklikel aineolümpiaadidel, konkurssidel, ülevaatustel ja võistlustel;

õpilaste juhendamise eest, kes on saavutanud silmapaistvat rahvusvahelist edu;

2.2 õpilasi ja noortekollektiive eduka esinemise eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel;

2.3 hariduse-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, sotsiaal- ning tervishoiu valdkonna asutusi, organisatsioone ja kollektiive:

eduka tegevuse eest aastapäevade (10., 15., 20., 25., jne 50., 75., 100. ja edasi 5 aasta kaupa) puhul;

ühekordse silmapaistva saavutuse eest maakonnas ja vabariigis.

 

III TAOTLUSE ESITAMINE

3. Taotluse esitamise õigus on asutuste ja organisatsioonide juhtidel, kohalikel omavalitsustel ning haridus-ja sotsiaalosakonna töötajatel.

4. Tänukirja saamiseks esitatakse osakonnale kirjalik taotlus koos põhjendusega  kaks nädalat enne autasu üleandmist (taotlusse tuleb märkida tähtpäeva kuupäev). Isikute sünnipäevade puhul esitada taotlus kaks nädalat enne sünnipäeva. Kui soovitakse autasustada isikut, lisatakse taotluse juurde ka tema tegevuse ülevaade (kuni ühel lehel).

5. Tänukirja andmise otsustab osakonna  seisukoha alusel osakonna juhataja.

6. Osakonna  seisukoha põhjal võib osakonna juhataja edastada tänukirja taotluse maavanema või haridus-ja teadusministri ning sotsiaal- või kultuuriministri autasu saamiseks.

 

IV TÄNUKIRJA VORMISTAMINE JA KÄTTEANDMINE

7. Osakonna ametnik, kelle valdkonnast taotlus on esitatud, annab tänukirja teksti vormistamiseks kantseleisse. 

8. Tänukirjale kirjutab alla osakonna juhataja.

9. Arvestust tänukirja saajate kohta peab hariduskorralduse peaspetsialist. Tänukirja saanute nimed on maavalitsuse kodulehel.

 

Tänukirja taotluse vorm

 

Kinnitatud Rapla Maavanema 05.05.2009 korraldusega nr 304

 

 

Tänukirjaga tunnustatud

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ