Hajaasustuse programm

10.04.17

                                                             

 

Rapla Maavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Juuru, Rapla, Märjamaa, Käru, Kehtna, Kohila, Kaiu, Raikküla ja Vigala vallas.

 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades

Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises hiljemalt rahvastikuregistri andmete kohaselt 1. jaanuarist 2017, millele nad toetust taotlevad.

 

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest.Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%.Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord.

 

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.  

 

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

 

Programmdokument 2017

Programmdokument 2016 

Programmdokument 2015

Programmdokument 2014

 

Rohkem infot EAS-i kodulehel

 

Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades:

 

Vald

Nimi

Telefon

e-post

Kaiu

Karine Rajasaar

484 5438

karine@kaiu.ee

Juuru Vallo Leinberg 484 1007 Vallo.Leinberg@juuru.ee 

Kehtna

Tiina Satsi

489 8830

tiina.satsi@kehtna.ee

Käru Elari Hiis 489 2665 elari@karuvald.ee

Kohila

Made Saadve

489 4764

made.saadve@kohila.ee  

Märjamaa

Kirsti Mau

489 8859

kirsti.mau@marjamaa.ee

Raikküla

Marju Teiverlaur

486 5542

marju.teiverlaur@raikkyla.ee

Rapla

Donald Lunev

489 0540

donald.lunev@rapla.ee

Vigala

Katrin Kalmus

489 4774

katrin@vigala.ee

 

JUHENDMATERJALID

 

Ehitamine ja juurdepääsuteed

Puurkaevude käsitlus veeseaduses

Reovee puhastamine hajaasustusalal

 

Puurkaevu rajamine

Salvkaevu rajamine

 

 

 

 

Valdkonnaga tegelev ametnik

Ametinimetus  ja ametijuhend

Nimi

Telefon

E-post

Ruum

Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Tiina Martin

484 1122

 5554 3755 

  tiina.martin@rapla.maavalitsus.ee 

 409

 

Toimetaja: TIINA MARTIN