Teemaplaneeringud

5.05.17

Kehtiva maakonnaplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks võib koostada teemaplaneeringuid. Rapla maakonnas on kehtestatud kaks maakonnaplaneeringu teemaplaneeringut ning koostamisel kolm.

 

Kehtivad maakonna teemaplaneeringud:

"Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" 2003

"Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0" 2016

"Raplamaa kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide teemaplaneering" 2016

 
Koostatavad maakonna teemaplaneeringud:
 

"Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine"

 

 

Planeerimisvaldkonna eest vastutavad maavalitsuses:

Ametinimetused ja ametijuhendid Nimi Telefon e-mail Ruum

Nõunik (planeeringud)

Piret Kivi

484 1104

5391 7244

5308 7100

Piret Kivi@rapla.maavalitsus.ee

 407

Planeeringute spetsialist

Aire Müürsepp

484 1142

586 64476

Aire.Muursepp@rapla.maavalitsus.ee  

 407

 

Toimetaja: TIINA MARTIN