Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) I klassi maantee

13.06.16

 

Rapla maavanem algatas oma 07.05.2009 korraldusega nr 313 Raplamaa maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi täpsustamine km 44,0-92,0" koostamise ning selle keskkonnamõju strateegiline hindamise. Teemaplaneeringu algatamise ettepaneku esitas Maanteeamet.

 

Planeeringu eesmärgiks on Tallinn-Pärnu-Ikla põhimaantee olemasoleva trassi vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavatele nõuetele Rapla maakonnas km 44,0 – 92,0 tagamaks planeerimisseaduse § 7 lg 3 p 10; § 7 lg 6 ja § 291 ning teeseaduse § 17 lg 1 kohase aluse loomise maantee projektide koostamiseks. Olemasoleva trassi vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavatele nõuetele parandab liiklusohutuse tingimusi maanteel ning tagab sujuva ja usaldusväärse ühenduse erinevate sihtpunktide vahel nii rahvusvahelisel kui siseriiklikul tasandil.

 

Teemaplaneeringuga määratakse põhimaantee trassi koridor ning üldised maakasutus- ja ehitustingimused maantee trassi koridoris, tee ja tee kaitsevööndi alas, liiklussõlmedes ja teistel planeeringu elluviimiseks vajalikel aladel. Pärast teemaplaneeringute kehtestamist kantakse trassi asukoht varem kehtestatud üldplaneeringutesse, samuti on teemaplaneeringud aluseks valla ja linna üldplaneeringute, detailplaneeringute ja tee-ehitusprojekti koostamisele.

 

Teemaplaneeringu koostamisel on arvestatud riigi ja kohalike omavalitsuste ruumilise arengu vajadusi ning trassi asukoha valikul lähtutud majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalistest suundumustest ja vajadustest.

 

Teemaplaneeringu on kehtestanud Rapla maavanem 23.05.2016 korraldusega nr 1-1/16/348

 

 

Täiendavat informatsiooni on võimalik leida planeeringuportaalis

 

Dokumendid:

 

Seletuskiri Raplamaa maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 44,0-92,0"

 

Kaardid:

 

Planeerimisettepanek

Märjamaa vald

Vigala vald

 

Lisad:

 

1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Lisa 1- Via Baltica KSH programm

Lisa 2- Trassivariantide võrdlemise eesmärk ja põhimõtted

Lisa 3- Trassivariantide skeem

Lisa 5- E67 trassivariantide detailsem võrdlus 11.12.2012

* Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmine

 

2. Uuringud ja analüüsid:

 

* Liiklusohutuse uuringud

* Liiklusuuringud

* Maantee ja sellel olevate rajatiste seisukorra hindamine

* Tasuvusarvustused ja finantsanalüüs

 

Uuringute originaalfailidega on võimalik tutvuda Rapla Maavalitsuses, Tallinna mnt 14, Rapla linn

 

3. Korraldused:

 

* Algatamise korraldus 

* Kehtestamise korraldus

 

4. Muud dokumendid:

 

* Kooskõlastuste tabel

 

Toimetaja: TIINA MARTIN