Raplamaa kergliiklusteed ja jalgrattamarsruudid

4.01.17

 

Rapla maakonnaplaneeringut täpsustava kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide teemaplaneeringu algatas Rapla maavanem 16.10.2009 oma korraldusega nr 661 ning sellele järgnevalt 11.08.2010 korraldusega nr 444 ka keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH), mis kuulub planeeringu juurde eraldi aruandena. Teemaplaneering koostatakse Rapla maakonnaplaneeringu täpsustamiseks vastavalt planeerimisseaduse § 7 lg 2-le. 

 

Teemaplaneeringu peamiseks eesmärgiks on Rapla maakonna kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide võrgustiku planeerimine kergliiklusteede trasside ja jalgrattamarsruutide kulgemist ning töötades välja kergliiklusteede rajamise põhimõtted ja prioriteedid. Laiemateks eesmärkideks, mida käesoleva teemaplaneeringuga soovitakse saavutada, on kergliikluse kui tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu tõstmine igapäevases liiklemises ning liikumisvõimaluste ja liiklusohutuse parandamine Rapla maakonnas.

 

Kergliiklusteede teemaplaneeringut rahastati BalticClimate projekti raames.

Teemaplaneering on kehtestatud Rapla maavanema  20.12.2016 korraldusega nr 1-1/16/ 975

Dokumendid:

Teemaplaneeringu seletuskiri

Teemaplaneeringu põhijoonis

Teemaplaneeringu KSH aruanne

KSH aruanne Lisa 1 - KSH programm

KSH aruanne Lisa 2 - Natura 2000 analüüsimaterjalid

KSH aruanne Lisa 3 - LKS analüüsimaterjalid

Teemaplaneeringu menetlustoimingud

Toimetaja: TIINA MARTIN