MAK meede 1.1 Koolitus - ja teavitustegevuse toetamine

22.03.16

18.-22. jaanuarini võttis PRIA vastu MAK meetme 1 „Teadmussiirde ja teavituse toetus" taotlusi maakondliku ulatusega tegevuste korraldamiseks.  Toetust sai taotleda koolitustegevuste korraldamiseks, esitlus- ja teavitustegevusteks ja ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamiseks. Eesmärk on põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori ettevõtjate ning nende töötajate arendamine. Uute teadmiste leviku soodustamisega aidatakse kaasa biomajanduse arengule ja kohanemisele uute väljakutsetega ressursside säästlikuks kasutamiseks.

Käesolevaks programmperioodiks kavandatud teadmussiirde  meetme eelarve on 12 miljonit eurot, sellest 4 mln üleriigiliste ja maakondliku ulatusega tegevuste toetamiseks ning 8 mln eurot alameetme „Pikaajalised programmid" rakendamiseks.

Rapla maakonda oli esitatud sellesse vooru kokku 19 taotlust. Komisjon on oma otsuse teinud ja kujunenud pingerivi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile edastanud.

Toetuse taotlemise kord ja juhised ning maakondadele eraldatud toetusvahendite summad on kättesaadavad PRIA kodulehelt. 

 

 

Lisalugemist http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/nouanne_koolitus_arendamine/teadmussiirde_ja_teavituse_toetus/

 

Hindamiskomisjon

 

 

 

Ametinimetus ja ametijuhend

Nimi

Telefon

E-post

Ruum

Spetsialist

Silvi Tarto

484 1118 

Silvi.Tarto@rapla.maavalitsus.ee 

408

 

Toimetaja: TIINA MARTIN