Arengustrateegia “Raplamaa aastani 2027”

18.12.14

Enamik Rapla maakonna majanduslikest, sotsiaalsetest ja demograafilistest probleemidest eeldab nende lahendamiseks pikemaajalist strateegilist ja erinevate osaliste kooskõlastatud tegevust. Seetõttu on vajalik, et püstitatud maakondlike eesmärkide saavutamiseks tehtavad jõupingutused ja investeeringud üksteist toestaksid.

 

Vajadus piirkonna arengut suunata eeldab strateegilise plaani olemasolu. Rapla maakonna arengustrateegia koostamise eesmärgiks on kokkulepitud põhimõtete alusel kavandada maakonna arengut suunavad eesmärgid, tegevussuunad ja raamid edasisteks tegevusteks.

 

Raplamaa aastani 2027 arengustrateegia:

 

•    teadvustab maakonna  arengueeldused, probleemid, arengusuunad ja edueesmärgid;

•    võimaldab otstarbekamalt koondada ja suunata ressursse;

•    loob sisendi erinevate maakondlike, valdkondlike ja institutsionaalsete arengu-dokumentide       väljatöötamiseks;

•    annab tuge ja pakub väljakutseid maakonna „arendusorganisatsioonile";

•    võimaldab eri huvigruppide koondamist maakonna arenguliste ühishuvide selgitamiseks, ühiste kokkulepete sõlmimiseks ja otsuste tegemiseks.

 

Et tegemist on maakonna arengustrateegiaga, siis on töö suunitlus ka vastavalt üldistav – maakonnakeskne. Strateegiadokumendis on esile tõstetud maakondlikku tähtsust omavad teemad ja  käsitletud maakonnale omast problemaatikat.

 

 

 

Arengustrateegia "Raplamaa aastani 2027"  on kinnitatud Rapla maavanema 16.12.2014 korraldusega nr 1-1/716 

 

 

Arengustrateegia "Raplamaa aastani 2027" tegevuskava on kinnitatud Rapla maavanema 16.12.2014 korraldusega nr 1-1/716