Andmete väljastamine rahvastikuregistrist

11.05.17

Rahvastikuregistri seaduse (RRS) § 71 lõike 1 kohaselt on füüsilisel ja juriidilisel isikul õigustatud huvi korral õigus juurdepääsuks rahvastikuregistri andmetele.

 

Õigustatud huviks saab pidada ennekõike järgmisi asjaolusid:

1) kohtuvaidluses poole andmete teadasaamiseks;

2) nõude esitamise staadiumis poole andmete teadasaamiseks;

3) muu oluline põhjus.

 

Registriandmete väljastamise taotluse põhjendatust kontrollitakse igal üksikjuhul eraldi. Põhjendatuks ei loeta taotlusi, mis on esitatud statistilise töö eesmärgil, suguvõsauuringuks. Võimalusel edastab Rapla Maavalitsus taotluse andmesubjektile nõusoleku saamiseks oma andmete väljastamiseks.

 

Registrist väljastatakse üksnes ametlikke andmeid (RRS § 71 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed) ning üksnes selles ulatuses, mida on taotluses palutud.

 

Andmete saamiseks peab taotleja esitama avalduse, milles on märgitud järgmised andmed (RRS § 72 lõige 1):

1) juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku nimi ja andmete saamiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi;

2) füüsilisest isikust taotleja puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood;

3) andmete kasutamise põhjendatud eesmärk, aeg ja viis;

4) taotletavate andmete koosseis ja hulk;

5) taotletava juurdepääsu viis;

6) allkiri selle kohta, et saadud andmeid kasutatakse vaid taotletaval eesmärgil, ajavahemikul, viisil ja muudele andmete väljastamisel kindlaksmääratud tingimustele vastavalt.

 

Juhul, kui andmete saajaks on välisriigi juriidiline või füüsiline isik, peab andmete väljastamiseks andma nõusoleku Siseministeerium. Nõusoleku küsimise korraldab Rapla Maavalitsus iseseisvalt.

Rapla Maavalitsus aktsepteerib üksnes kas digitaalselt allkirjastatud taotlusi või taotlusi, mis on paberkandjal ja allkirjastatud. Taotlused peavad olema esitatud kas eesti või inglise keeles ning taotlusele peab olema lisatud dokument riigilõivu tasumise kohta.

 

Taotlus lahendatakse nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. 

 

 

Riigilõivu tasumine

 

Summa: 5 eurot iga isiku kohta, kelle andmeid taotletakse

 

Saaja: Rahandusministeerium

 

pank  
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Nordea Bank EE701700017001577198
Danske Bank EE403300333416110002
 
Rapla Maavalitsuse viitenumber 2900082812

 

Selgitus: soovitava dokumendi nimetus ja avaldaja nimi, kui maksekorralduse teeb keegi teine

 

Digitaalselt allkirjastatud taotlus ja riigilõivu tasumist tõendav dokument tuleb esitada elektroonselt aadressile info@rapla.maavalitsus.ee või paberkandjal posti teel või isiklikult Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt 14, 79513 RAPLA

 

TAOTLUSE VORM juurdepääsu saamiseks rahvastikuregistri andmetele

 

Korraga väljastatakse kuni 20 isiku andmed. Suuremamahuliste päringutega (isikuid rohkem kui 20) tuleb pöörduda Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskuse poole: (e-posti aadress abi@rahvastikuregister.ee, telefon 612 4444).

 

 

Info: 

 

Ametikoht 

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Ruum/Vastuvõtuajad

Perekonnaseisuametnik-peaspetsialist

Marju Pajo

484 1157

5183946

Marju.Pajo@rapla.maavalitsus.ee

Ruum 204

E, R 8.00-12.00

T, N 8.00-14.00

K  8.00-12.00 ja 13.00-17.00

 

Perekonnaseisuametnik-spetsialist

Lea Saaremäe

484 1127

Lea.Saaremae@rapla.maavalitsus.ee

Ruum 205

E, R 8.00-12.00

T, N 8.00-14.00

K 8.00-12.00 ja 13.00-17.00