EMP „Riskilapsed ja noored“

19.11.14

 

Rapla Maavalitsuse projekt  „Kogukondlik ennetustegevus riskinoortega ja võrgustikutöö edendamine Rapla maakonnas" sai toetust Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmist „Riskilapsed ja –noored".

 

 

Projekt  „Kogukondlik ennetustegevus riskinoortega ja võrgustikutöö edendamine Rapla maakonnas" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused".

 

Projekti kestab 18 kuud, 01.07.2014-31.12.2015

Toetussumma on 54 555 eurot, partnerite omafinantseering 10 105 eurot; projekti kogumaksumus

64 660 eurot.

 

Projekti partnerid:

 

Partner 1 – Juuru Vallavalitsus

Partner 2 – Järvakandi vallavalitsus

Partner 3 – Kaiu Vallavalitsus

Partner 4 – Kehtna Vallavalitsus

Partner 5 – Kohila Vallavalitsus

Partner 6 – Käru Vallavalitsus

Partner 7 – Märjamaa Vallavalitsus

Partner 8 – Raikküla Vallavalitsus

Partner 9 – Rapla Vallavalitsus

Partner 10 – Vigala Vallavalitsus

Partner 11 – Rapla Lastekaitse Ühing

 

Projekti eesmärk:

Suurendada kuriteoennetuslike algatuste arvu ja parandada nende kvaliteeti, suurendada kohalike omavalitsuste, riigiasutuste, nende allasutuste töötajate, valdkonna vabaühenduste liikmete ja noorte endi pädevust kuriteoennetuse teostumisel ja parandada võrgustikutööd osapoolte vahel.

Projekti peamised tegevused: koolitused, ümarlauad ja supervisioon võrgustikule; tegevused noortega kõigis omavalitsustes, ühine laager.

 

2014 perioodi tegevused:

17-18.09 „Mängu loomine" koolitus noorsootöötajatele ja tegevusjuhendajatele.

13.10 Võrgustiku ümarlaud Märjamaal. Märjamaa ja Vigala vald.

27.10 Võrgustiku ümarlaud Raplas. Rapla, Raikküla, Järvakandi, Kehtna ja Käru vald.

6-7.11 Võrgustiku koolitus Pärnus.

24.11 Võrgustiku ümarlaud Kohilas. Kohila, Juuru ja Kaiu vald.

2.12 Terviseteemaline koolitus noorsootöötajatele ja tegevusjuhendajatele

Ülevaadet toimunud tegevustest leiab: http://www.raplamv.ee/tervis/

 

Projekti juhtpartneri kontaktid:

Karin Ratas/projektijuht nooredise@gmail.com 5042452

Ülle Laasner       ulle.laasner@rapla.maavalitsus.ee

Tõnis Vaik           tonis.vaik@rapla.maavalitsus.ee

Pille Prey             pille.prey@rapla.maavalitsus.ee


Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt:

www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

 

 

 

Rapla County Government project "The community-based prevention with youth at risk and developing  networking in Rapla County" (In English)