Blanketid

13.06.17

1. Kasutusvaldusesse antud maa omandamine 

Taotluse vorm füüsilised isikud
Taotluse vorm juriidilised isikud

Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse alusel (RTI 18.03.2009, 18, 107). Maad saab omandada kahe aasta möödumisel kasutusvalduse kinnistamisest. Maa müügihind on kohalik keskmine turuhind (ei saa kasutada järelmaksu), lisaks tasuda 32 eurot riigilõivu taotluse läbivaatamise eest, notari tasu müügilepingu sõlmimisel ja riigilõiv kinnistamisel.

 

2. Maa ajutine kasutamine - avaldus
"Maareformi seaduse" § 31 lõikes 2 nimetatud maa ajutiseks kasutamiseks andmise korra (RTI, 13.06.2007, 40, 293) alusel. Sätestab põllumaad või/ja poollooduslikku kooslust sisaldava maa, mida ei tagastata, ei erastata, ei anta munitsipaalomandisse või jäetakse riigi omandisse, ajutisse kasutusse andmise korra.

 

3. Hüpoteegiga koormatud kinnistuga tehtavad tehingud

● võla üleandmine - avaldus

● kinnistu jagamine ja võla üleandmine - avaldus

● hüpoteegi kustutamine - avaldus

 

4. Kinnisasja omandamine - taotlus
Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse alusel (RT I, 23.02.2012, 11). Kitsendused on kehtestatud välismaalastele ja juriidilistele isikutele, kes omandavad põllumajandus- või metsamaad.

 

5. Maa väljaostuvõla kustutamine, sh müügihinna vähendamine maareformi seaduse § 22³ lõike 9 ja 10 alusel:
● pärast 7. juunit 1996.a sündinud lapse eest - avalduse vorm
● nelja alla 18 aastase lapse kasvatamise ja ülalpidamise eest - avalduse vorm
Kõik, kellel on sündinud pärast 7. juunit 1996 laps või sünnib tulevikus, saavad taotleda ka juba maa erastamisel tasutud summasid tagasi tingimusel, et lapsevanem on maa omanik ja ise selle maa kunagi erastanud.  

 

6. Metsa raie hüpoteegiga koormatud kinnistult (maareformi seaduse § 23 lg 5¹ punkt 4 alusel).
● metsateatise kooskõlastuse-taotluse vorm
● kooskõlastus digitaalselt - taotluse vorm

 

7. Riigi maale hoonestusõiguse seadmine - avaldus

8. Riigimaa enampakkumisel osalemine - avaldus

9. Maa riigi kulul tagastamine - akt-eelarve (maa mõõtjatele)

10. Maa ostueesõigusega erastamine - avaldus erastaja andmete muutmiseks.

Toimetaja: ANNE MILSAAR