Alaealiste mõjutusvahendite seadus

3.02.14
Ülevaade mõjutusvahendite kohaldamisest


ALAEALISE MÕJUTUSVAHENDITE SEADUS
Vastu võetud 28.01.1998.
Jõust. 01.09.1998.
Muudatus jõustunud 1.01.2005
 
Selle seaduse tähenduses on alaealine 7-18 aasta vanune isik.
 
 
MÕJUTUSVAHENDID, NENDE KOHALDAMINE
Alaealisele võib kohaldada ühte või mitut järgmistest mõjutusvahenditest:
            1.Hoiatus
            2.Koolikorralduslikud mõjutusvahendid
            3.Vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või muu spetsialisti juurde
            4.Lepitamine
            5.Kohustust elada vanema, kasuvanema või eestkostja juures või lastekodus
            6.Üldkasulik töö, (üldkasulik tegevus)
            7.Käendus
            8.Noorte- või sotsiaalprogrammides, rehabilitatsiooniteenuses  või ravikuurides osalemine
          9.Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine (Kaagvere, Tapa)
1.,2.,3.,4.,5.,7.,8. -   *kohaldatakse juhtumi(-te) korral kui alaealine pole vastutuse eas
                                     (kuni14.a. saamiseni)
  *kohus on lõpetanud kriminaalasja menetluse ja andnud materjalid üle AEK-le
  *alaealine ei täida koolikohustust
*alaealine tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet
6. - ei kasutata koolikohustuse mittetäitmise korral ja alkoholi või muude ps.ainete
       kasutamise korral. Alaealine rakendatakse üldkasulikule tööle 10-50 tundi üksnes
       tema nõusolekul ning tööst ja õppimisest vabal ajal, alla 13-aastasele alaealisele
       võib määrata üldkasulikku tööd kuni 10 tundi.
2. – ei täida koolikohustust.
-         internaati (koolkodusse suunamist)- kui koolis mitte käimine on tingitud kodusest olukorrast.
Kooskõlastatakse valla- või linnavalitsuse ning selle kooli direktoriga, kuhu alaealine suunatakse.
8. – ravikuurides osalemist juhul, kui alaealine tarvitab alkoholi, ... aineid
9. – alaealine vajab koolikohustuse täitmiseks eritingimusi, rakendatakse alaealise
       kasvatusliku järelvalve huvides. Kohtult luba 12-aastase või vanema
       õpilase saatmiseks erikooli, erandkorras 10-aastasele, kui ta on toime pannud kriminaalkuriteo.
Mõjutusvahendi eesmärk on kaasabi osutamine alaealise õigusrikkuja resotsialiseerumisele ning alaealise järgnevate võimalike õigusrikkumiste ennetamine. Ettenähtud mõjutusvahendi valikul lähtub AEK õigusrikkuja isikust, toimepandud õiguserikkumise raskusastmest ning tema suhtes varem kohaldatud mõjutusvahendite tulemuslikkusest. AEK arvestab alaealise nõusolekut võtta endale kohustusi vabatahtlikult.
Käesolev seadus lubab mõjutusvahendeid liita ja määrata need koos ühe otsuse alusel.
Toimetaja: JAANUS MILISTVER