Alaealiste komisjoni arengukava

3.02.14

 ALAEALISTE KOMISJONI ARENGUKAVA 2008 - 2011.a. valmis 2007.a. detsembris ja on aluseks alaealiste komisjoni tööle.


Arengukavaga saab tutvuda Rapla MV alaealiste komisjonis.


Visioon
Muudame mõjutusvahendid mõjusaks.

Missioon
Noorte õiguserikkumiste ennetamine ja õigusrikkujate resotsialiseerimise soodustamine.

Prioriteedid missiooni täitmisel
- parandada koostööd alaealistega tehtava kriminaalpreventiivse töö alal erinevate asutuste ja organisatsioonide vahel
- seikluskoolituse ja -kasvatuse jätkamine
- lapsevanemate koolitamise käivitamine

Põhiväärtused
- toimiv võrgustikutöö lapse toetamisel
Otsuseid tehes püüdleme parima võimaliku lahenduseni, mis tagab alaealise tugivõrgustiku toimimise.

- iga laps on väärtus
Olenemata soost, vanusest, võimetest, oskustest, vajadustest ja sotsiaalsest kuuluvusest on vaja toetada iga lapse sotsialiseerumist ning arenemist.

- konfidentsiaalsus
Infot juhtumitest ja isikutest vahetatakse ainult võrgustiku sees, tagades lapse huvide kaitstuse.

Strateegilised eesmärgid
Üldeesmärgid, mida soovime arengukavaga saavutada:
1. Toimib koostöövõrgustik erinoorsootöö sihtgrupi noortega tegelemiseks.
2. Seikluskasvatus omab kindlat kohta kriminaalpreventiivses tegevuses nii koolides kui sihtgrupile suunatud tegevuses.
3. Kolmas sektor (mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud) on laiemalt kaasatud alaealiste õigusrikkumisi ennetavasse tegevusse.
4. Vabatahtlikke on laiemalt kaasatud alaealiste õigusrikkumisi ennetavasse tegevusse.
5. AEK töö on tõhusam, sest katusinstitutsioon mõõdab AEK-s tehtava töö tulemuslikkust ja annab kitsaskohtadest kiirelt teada avalikkusele ja võimule.
6. Elanikkond ja sidusvaldkonna töötajad on teadlikud AEK pädevustest.
7. Ennetustegevus on järjepidev, rahastamine ühtlane.
8. Sotsiaaltöö on tugev ja mõjutusvahendid tõhusad.

Toimetaja: JAANUS MILISTVER