Abielu registreerimine

29.08.16

 

Õiguslik alus: perekonnaseadus, perekonnaseisutoimingute seadus

 

Abielu sõlmivad kõik maavalitsused, Tallinna Perekonnaseisuamet, notarid ja abielu sõlmimise õiguse saanud vaimulikud (nimekiri Siseministeerimi veebilehel).
Notarite nimekiri: http://www.notar.ee/19765
 
Abiellumiseks esitavad abiellujad perekonnaseisuasutusele, kus soovitakse abielu sõlmida, isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse.
 
Abielu registreerimiseks vajalikud dokumendid:
  • isikut tõendavad dokumendid;
  • mõlema abielluja sündi tõendav dokument;
  • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud;
  • kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta;
  • abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamise dokument.
Dokumendi või andmete esitamist ei nõuta, kui abielukande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, peab ta lisaks eelnimetatud dokumentidele tõendama, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus. Välisriigi elanik peab esitama asjaomase riigi pädeva asutuse tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi (abieluvõimetõend). Tõend kaotab kehtivuse, kui abielu ei sõlmita tõendi väljastamisest arvates kuue kuu jooksul. Kui tõendis on märgitud lühem kehtivusaeg, lähtutakse sellest. Tõend peab kehtima abielu sõlmimise ajal. Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid abielukande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.

Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitada koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.
 
Abiellujate varasuhte valik. Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma varasuhte valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon.

Abielukande tegemise eest tasuda riigilõiv 30 eurot . Riigilõiv peab olema makstud enne avalduse esitamist sellele perekonnaseisuasutusele, kes abielu sõlmimise kinnitab.

Saaja: Rahandusministeerium
pank  
SEB pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
Nordea Bank EE701700017001577198
Danske Bank EE403300333416110002
 
Selgitus kviitungil: riigilõiv (perek.nimi, kelle) abielukande eest
Rapla Maavalitsuse viitenumber 2900082812

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel päevast, millal abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse. Perekonnaseisuametnik võib mõjuvatel põhjustel tähtaega lühendada või pikendada.

Abielu sõlmimise tõendamiseks väljastatakse abielutõend.

Abiellujate poolt valitud vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhte valimisel edastab perekonnaseisuasutus vastava avalduse koos kandeavaldusega abieluvararegistrile. Avalduse alusel avatakse abieluvara registrikaart ja abikaasadele saadetakse abieluvararegistri poolt vastav teade.

Abikaasade varalised õigused (Justiitsministeeriumi infovoldik)
 
 
 
Abieluvõimetõend antakse Eesti elanikule või Eesti kodanikule, kes soovib abielu sõlmida väljaspool Eestit. Tõendi annab maavalitsus või Eesti konsulaarametnik piirkonnas, kus abielu sõlmitakse. Abieluvõimetõendi eest tasutakse riigilõiv 10 eurot .
 
 
 
Abielusid registreerib Marju Pajo. Abielude sõlmimise õigus on ka maavanemTõnis Blankil.
 

Ametikoht 

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Ruum/Vastuvõtuajad

Perekonnaseisuametnik-peaspetsialist

Marju Pajo

484 1157

5183946

Marju.Pajo@rapla.maavalitsus.ee

Ruum 204

E, R 8.00-12.00

T, N 8.00-14.00

K  8.00-12.00 ja 13.00-17.00

 

Perekonnaseisuametnik-spetsialist

Lea Saaremäe

484 1127

Lea.Saaremae@rapla.maavalitsus.ee

Ruum 205

E, R 8.00-12.00

T, N 8.00-14.00

K 8.00-12.00 ja 13.00-17.00

  

 

Toimetaja: KARIN SCHÜTZ